Licentie

GNU ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE

Versie 3, 29 juni 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>

Het is iedereen toegestaan om woordelijke kopieën van dit licentiedocument te kopiëren en te verspreiden, maar het is niet toegestaan om het te wijzigen.

Preambule

De GNU General Public License is een vrije, auteursplichtige licentie voor software en andere soorten werken.

De licenties voor de meeste software en andere praktische werken zijn ontworpen om je de vrijheid te ontnemen om de werken te delen en te veranderen. De GNU General Public License daarentegen is bedoeld om uw vrijheid te garanderen om alle versies van een programma te delen en te veranderen-om er zeker van te zijn dat het vrije software blijft voor alle gebruikers. Wij, de Free Software Foundation, gebruiken de GNU General Public License voor de meeste van onze software; deze licentie is ook van toepassing op elk ander werk dat op deze manier is uitgebracht door de auteurs. U kunt het ook toepassen op uw programma's.

Als we het over vrije software hebben, hebben we het over vrijheid, niet over de prijs. Onze General Public Licenties zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat je de vrijheid hebt om kopieën van vrije software te verspreiden (en er geld voor te vragen als je dat wilt), dat je de broncode ontvangt of kunt krijgen als je dat wilt, dat je de software kunt veranderen of stukken ervan kunt gebruiken in nieuwe vrije programma's en dat je weet dat je deze dingen kunt doen.

Om uw rechten te beschermen, moeten we voorkomen dat anderen u deze rechten ontzeggen of u vragen de rechten op te geven. Daarom heb je bepaalde verantwoordelijkheden als je kopieën van de software verspreidt of als je de software wijzigt: verantwoordelijkheden om de vrijheid van anderen te respecteren.

Als je bijvoorbeeld kopieën van zo'n programma verspreidt, gratis of tegen betaling, moet je de ontvangers dezelfde vrijheden geven die je zelf hebt gekregen. U moet ervoor zorgen dat ook zij de broncode ontvangen of kunnen krijgen. En je moet hen deze voorwaarden tonen zodat ze hun rechten kennen.

Ontwikkelaars die de GNU GPL gebruiken beschermen je rechten in twee stappen: (1) ze laten het auteursrecht op de software gelden en (2) ze bieden je deze licentie die je wettelijke toestemming geeft om de software te kopiëren, te verspreiden en/of aan te passen.

Ter bescherming van de ontwikkelaars en auteurs legt de GPL duidelijk uit dat er geen garantie is voor deze vrije software. Voor de bescherming van zowel gebruikers als auteurs vereist de GPL dat gewijzigde versies worden gemarkeerd als gewijzigd, zodat hun problemen niet ten onrechte worden toegeschreven aan auteurs van eerdere versies.

Sommige apparaten zijn ontworpen om gebruikers de toegang te ontzeggen om gewijzigde versies van de software erin te installeren of uit te voeren, hoewel de fabrikant dit wel kan doen. Dit is fundamenteel onverenigbaar met het doel van het beschermen van de vrijheid van gebruikers om de software te veranderen. Het systematische patroon van dergelijk misbruik doet zich voor op het gebied van producten voor individueel gebruik, en dat is precies waar het het meest onacceptabel is. Daarom hebben we deze versie van de GPL ontworpen om deze praktijk te verbieden voor deze producten. Als dergelijke problemen zich substantieel voordoen in andere domeinen, staan we klaar om deze bepaling uit te breiden naar die domeinen in toekomstige versies van de GPL, indien nodig om de vrijheid van gebruikers te beschermen.

Tenslotte wordt elk programma voortdurend bedreigd door softwareoctrooien. Staten zouden niet moeten toestaan dat patenten de ontwikkeling en het gebruik van software op universele computers beperken, maar in landen waar dat wel het geval is, willen we het bijzondere gevaar vermijden dat patenten toegepast op een vrij programma het effectief privaat zou kunnen maken. Om dit te voorkomen verzekert de GPL dat patenten niet gebruikt kunnen worden om het programma niet-vrij te maken.

De precieze voorwaarden voor het kopiëren, verspreiden en wijzigen volgen hierna.

ALGEMENE VOORWAARDEN

0. Definities.

"Deze licentie" verwijst naar versie 3 van de GNU Algemene Gebruikerslicentie.

"Auteursrecht" betekent ook auteursrechtachtige wetten die van toepassing zijn op andere soorten werken, zoals halfgeleidermaskers.

"Het programma" verwijst naar elk auteursrechtelijk beschermd werk dat onder deze licentie in licentie is gegeven. Elke licentiehouder wordt aangesproken als "u". "Licentiehouders" en "ontvangers" kunnen individuen of organisaties zijn.

Een werk "wijzigen" betekent het werk geheel of gedeeltelijk kopiëren of aanpassen op een manier waarvoor auteursrechtelijke toestemming nodig is, anders dan het maken van een exacte kopie. Het resulterende werk wordt een "gewijzigde versie" van het eerdere werk genoemd of een werk "gebaseerd op" het eerdere werk.

Een "beschermd werk" betekent ofwel het ongewijzigde Programma of een werk gebaseerd op het Programma.

Een werk "verspreiden" betekent er iets mee doen dat je, zonder toestemming, direct of secundair aansprakelijk maakt voor inbreuk onder de toepasselijke auteursrechtwetgeving, behalve het uitvoeren op een computer of het wijzigen van een privékopie. Reproductie omvat kopiëren, verspreiden (met of zonder aanpassing), beschikbaar maken voor het publiek en in sommige landen ook andere activiteiten.

Een werk "overdragen" betekent elke vorm van verspreiding die andere partijen in staat stelt kopieën te maken of te ontvangen. Louter interactie met een gebruiker via een computernetwerk, zonder overdracht van een kopie, is geen "overdragen".

Een interactieve gebruikersinterface geeft "Toepasselijke juridische kennisgevingen" weer in zoverre deze een handige en duidelijk zichtbare functie bevat die (1) een toepasselijke kennisgeving van auteursrecht weergeeft en (2) de gebruiker vertelt dat er geen garantie voor het werk bestaat (behalve in zoverre garanties worden geboden), dat licentiehouders het werk onder deze licentie mogen overdragen en hoe een kopie van deze licentie kan worden bekeken. Als de interface een lijst met opdrachten of opties voor de gebruiker bevat, zoals een menu, voldoet een opvallend item in de lijst aan dit criterium.

1. Broncode.

De "broncode" van een werk is de voorkeursvorm van het werk om er wijzigingen in aan te brengen. "Objectcode" is elke niet-broncode van een werk.

Een "standaardinterface" is een interface die ofwel een officiële standaard is die gedefinieerd is door een erkend normalisatie-instituut, ofwel, in het geval van interfaces die gespecificeerd zijn voor een bepaalde programmeertaal, een interface die algemeen gebruikt wordt door ontwikkelaars die in die taal werken.

De "systeembibliotheken" van een uitvoerbaar werk omvatten alles, behalve het werk in zijn geheel, dat (a) inbegrepen is in de normale vorm van het verpakken van een belangrijk onderdeel, maar dat geen deel uitmaakt van dat belangrijk onderdeel en (b) enkel dient om het gebruik van het werk met dat belangrijk onderdeel mogelijk te maken of om een standaardinterface te implementeren waarvoor een implementatie in broncode beschikbaar is voor het publiek. Een "Belangrijk onderdeel" betekent in deze context een belangrijk essentieel onderdeel (kernel, window system, enzovoort) van het specifieke besturingssysteem (indien aanwezig) waarop het uitvoerbare werk draait, of een compiler die gebruikt wordt om het werk te maken, of een objectcode-interpreter die gebruikt wordt om het werk uit te voeren.

De "Corresponderende bron" voor een werk in objectcodevorm betekent alle broncode die nodig is om de objectcode te genereren, te installeren en (voor een uitvoerbaar werk) uit te voeren en om het werk te wijzigen, inclusief scripts om die activiteiten te regelen. Het omvat echter niet de systeembibliotheken van het werk, of hulpmiddelen voor algemene doeleinden of algemeen beschikbare gratis programma's die ongewijzigd gebruikt worden bij het uitvoeren van die activiteiten, maar die geen deel uitmaken van het werk. Corresponderende bron omvat bijvoorbeeld interfacedefinitiebestanden die gekoppeld zijn aan bronbestanden voor het werk, en de broncode voor gedeelde bibliotheken en dynamisch gekoppelde subprogramma's die het werk specifiek nodig heeft, bijvoorbeeld door de gegevenscommunicatie of besturingsstroom tussen die subprogramma's en andere delen van het werk te regelen.

De overeenkomende bron hoeft niets te bevatten dat gebruikers automatisch kunnen regenereren vanuit andere delen van de overeenkomende bron.

De Corresponderende Bron voor een werk in broncodevorm is datzelfde werk.

2. Basisrechten.

Alle rechten die onder deze licentie worden verleend, worden verleend voor de duur van het auteursrecht op het programma en zijn onherroepelijk op voorwaarde dat aan de vermelde voorwaarden wordt voldaan. Deze licentie bevestigt expliciet uw onbeperkte toestemming om het ongewijzigde programma uit te voeren. De uitvoer van een gedekt werk wordt enkel gedekt door deze licentie als de uitvoer, gezien zijn inhoud, een gedekt werk vormt. Deze licentie erkent uw rechten op eerlijk gebruik of andere gelijkwaardige rechten, zoals voorzien door de wet op het auteursrecht.

U mag onder de licentie vallende werken die u niet overdraagt, maken, uitvoeren en verspreiden zonder voorwaarden, zolang uw licentie anderszins van kracht blijft. U mag werken die onder de licentie vallen aan anderen overdragen met als enig doel dat zij uitsluitend voor u wijzigingen aanbrengen, of u voorzien van faciliteiten om die werken uit te voeren, op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden van deze licentie bij het overdragen van al het materiaal waarvan u het auteursrecht niet bezit. Degenen die op deze wijze de onderliggende werken voor u maken of uitvoeren, moeten dit uitsluitend namens u doen, onder uw leiding en controle, onder voorwaarden die hen verbieden kopieën van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal te maken buiten hun relatie met u.

Overdracht onder andere omstandigheden is uitsluitend toegestaan onder de hieronder vermelde voorwaarden. Sublicentie is niet toegestaan; sectie 10 maakt dit overbodig.

3. De wettelijke rechten van gebruikers beschermen tegen de antiontwijkingswet.

Geen enkel beschermd werk wordt geacht deel uit te maken van een doeltreffende technische maatregel krachtens enige toepasselijke wet die voldoet aan verplichtingen krachtens artikel 11 van het WIPO-verdrag inzake auteursrecht, aangenomen op 20 december 1996, of soortgelijke wetten die het omzeilen van dergelijke maatregelen verbieden of beperken.

Wanneer u een beschermd werk overdraagt, doet u afstand van elke wettelijke bevoegdheid om het omzeilen van technologische maatregelen te verbieden voor zover een dergelijke omzeiling wordt bewerkstelligd door het uitoefenen van rechten onder deze Licentie met betrekking tot het beschermde werk, en doet u afstand van elke intentie om de werking of wijziging van het werk te beperken als een middel om, tegen de gebruikers van het werk, uw wettelijke rechten of die van derden om het omzeilen van technologische maatregelen te verbieden, af te dwingen.

4. Letterlijke kopieën verzenden.

U mag verbatim kopieën van de broncode van het programma overbrengen zoals u die ontvangt, in om het even welk medium, op voorwaarde dat u op opvallende en gepaste wijze op elke kopie een gepaste copyrightmelding publiceert; alle meldingen intact houdt die stellen dat deze licentie en om het even welke niet-permissieve voorwaarden toegevoegd in overeenstemming met sectie 7 van toepassing zijn op de code; alle meldingen van de afwezigheid van om het even welke garantie intact houdt; en alle ontvangers een kopie van deze licentie geeft samen met het programma.

U mag een willekeurige prijs of geen prijs vragen voor elke kopie die u overdraagt, en u mag tegen betaling ondersteuning of garantiebescherming bieden.

5. Gewijzigde bronversies overbrengen.

U mag een werk gebaseerd op het programma, of de wijzigingen om het te produceren vanuit het programma, overbrengen in de vorm van broncode onder de voorwaarden van sectie 4, op voorwaarde dat u ook voldoet aan al deze voorwaarden:

 • a) Het werk moet voorzien zijn van een duidelijke vermelding dat je het hebt aangepast en een relevante datum vermelden.
 • b) Het werk moet voorzien zijn van opvallende mededelingen waarin staat dat het is vrijgegeven onder deze Licentie en alle voorwaarden die zijn toegevoegd onder sectie 7. Deze eis wijzigt de eis in sectie 4 om "alle mededelingen intact te laten".
 • c) U moet het volledige werk in licentie geven, als geheel, onder deze Licentie aan iedereen die in het bezit komt van een kopie. Deze Licentie is daarom van toepassing, samen met alle van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden uit sectie 7, op het gehele werk en alle delen ervan, ongeacht hoe ze zijn verpakt. Deze Licentie geeft geen toestemming om het werk op een andere manier in licentie te geven, maar maakt een dergelijke toestemming niet ongeldig als u die afzonderlijk hebt ontvangen.
 • d) Als het werk interactieve gebruikersinterfaces heeft, moeten deze elk de toepasselijke juridische kennisgevingen weergeven; als het programma echter interactieve interfaces heeft die geen toepasselijke juridische kennisgevingen weergeven, hoeven deze dat in uw werk niet te doen.

Een compilatie van een beschermd werk met andere afzonderlijke en onafhankelijke werken die van nature geen uitbreiding zijn van het beschermde werk en die er niet mee gecombineerd zijn om een groter programma te vormen, in of op een volume van een opslag- of distributiemedium, wordt een "verzamelwerk" genoemd als de compilatie en het daaruit voortvloeiende auteursrecht niet gebruikt worden om de toegang of wettelijke rechten van de gebruikers van de compilatie verder te beperken dan wat de afzonderlijke werken toestaan. De opname van een beschermd werk in een verzameling heeft niet tot gevolg dat deze licentie van toepassing is op de andere delen van de verzameling.

6. Niet-bronformulieren overbrengen.

U mag een onder de licentie vallend werk in objectcodevorm overdragen onder de voorwaarden van paragrafen 4 en 5, op voorwaarde dat u ook de machineleesbare corresponderende broncode overdraagt onder de voorwaarden van deze licentie, op een van deze manieren:

 • a) De objectcode bevatten in, of belichaamd zijn in, een fysiek product (inclusief een fysiek distributiemedium), samen met de corresponderende broncode die is vastgelegd op een duurzaam fysiek medium dat gewoonlijk wordt gebruikt voor software-uitwisseling.
 • b) de objectcode over te dragen in, of belichaamd in, een fysiek product (inclusief een fysiek distributiemedium), vergezeld van een schriftelijke aanbieding die minstens drie jaar geldig is en die geldig is zolang u reserveonderdelen of klantenondersteuning voor dat productmodel aanbiedt, om iedereen die de objectcode bezit ofwel (1) een kopie van de overeenstemmende broncode te geven voor alle software in het product dat onder deze licentie valt, op een duurzame fysieke drager die gewoonlijk wordt gebruikt voor software-uitwisseling, voor een prijs die niet hoger is dan uw redelijke kosten voor het fysiek uitvoeren van deze broncodeoverdracht, of (2) gratis toegang te verlenen voor het kopiëren van de overeenstemmende broncode van een netwerkserver.
 • c) Individuele kopieën van de objectcode verzenden met een kopie van het schriftelijke aanbod om de overeenstemmende bron te leveren. Dit alternatief is alleen incidenteel en niet-commercieel toegestaan, en alleen als u de objectcode met een dergelijk aanbod hebt ontvangen, in overeenstemming met onderafdeling 6b.
 • d) De objectcode overdragen door toegang te bieden vanaf een aangewezen plaats (gratis of tegen betaling), en op dezelfde manier via dezelfde plaats zonder verdere kosten gelijkwaardige toegang bieden tot de Overeenkomstige Bron. Je hoeft ontvangers niet te verplichten om de Corresponderende Bron samen met de objectcode te kopiëren. Als de plaats om de objectcode te kopiëren een netwerkserver is, mag de corresponderende broncode op een andere server staan (beheerd door jou of een derde partij) die gelijkwaardige kopieerfaciliteiten ondersteunt, op voorwaarde dat je naast de objectcode duidelijke aanwijzingen laat staan over waar de corresponderende broncode te vinden is. Ongeacht op welke server de corresponderende bron staat, blijft u verplicht om ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is zo lang als nodig is om aan deze vereisten te voldoen.
 • e) De objectcode verspreiden door middel van peer-to-peer transmissie, op voorwaarde dat je andere peers informeert waar de objectcode en de overeenstemmende bron van het werk gratis worden aangeboden aan het algemene publiek onder subsectie 6d.

Een afscheidbaar deel van de objectcode, waarvan de broncode is uitgesloten van de overeenstemmende bron als systeembibliotheek, hoeft niet te worden opgenomen in de overdracht van het objectcodewerk.

Een "gebruikersproduct" is ofwel (1) een "consumentenproduct", wat betekent elk tastbaar persoonlijk goed dat normaal wordt gebruikt voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden, of (2) iets dat is ontworpen of wordt verkocht om in een woning te worden ingebouwd. Bij het bepalen of een product een consumentenproduct is, worden twijfelgevallen in het voordeel van de dekking opgelost. Voor een bepaald product dat door een bepaalde gebruiker wordt ontvangen, verwijst "normaal gebruikt" naar een typisch of algemeen gebruik van die klasse van producten, ongeacht de status van de specifieke gebruiker of de manier waarop de specifieke gebruiker het product daadwerkelijk gebruikt of verwacht of verwacht te gebruiken. Een product is een consumentenproduct ongeacht of het product substantiële commerciële, industriële of niet-consumententoepassingen kent, tenzij dergelijke toepassingen de enige significante wijze van gebruik van het product vormen.

"Installatie-informatie" voor een gebruikersproduct betekent alle methoden, procedures, autorisatiesleutels of andere informatie die nodig is om gewijzigde versies van een onder de overeenkomst vallend werk in dat gebruikersproduct te installeren en uit te voeren vanuit een gewijzigde versie van de corresponderende bron. De informatie moet voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de ononderbroken werking van de gewijzigde objectcode in geen geval wordt verhinderd of verstoord enkel en alleen omdat er wijzigingen zijn aangebracht.

Als u een werk met objectcode krachtens deze paragraaf overdraagt in, of met, of specifiek voor gebruik in, een Gebruikersproduct, en de overdracht vindt plaats als onderdeel van een transactie waarbij het recht op bezit en gebruik van het Gebruikersproduct voor eeuwig of voor bepaalde tijd wordt overgedragen aan de ontvanger (ongeacht hoe de transactie wordt gekarakteriseerd), moet de Corresponderende Bron die krachtens deze paragraaf wordt overgedragen, vergezeld gaan van de Installatie-informatie. Deze vereiste is echter niet van toepassing als noch u noch derden de mogelijkheid behouden om gewijzigde objectcode op het gebruikersproduct te installeren (het werk is bijvoorbeeld geïnstalleerd in ROM).

De eis om installatie-informatie te verstrekken omvat niet de eis om ondersteunende diensten, garantie of updates te blijven leveren voor een werk dat door de ontvanger is gewijzigd of geïnstalleerd, of voor het gebruikersproduct waarin het is gewijzigd of geïnstalleerd. Toegang tot een netwerk kan worden geweigerd wanneer de wijziging zelf wezenlijke en nadelige gevolgen heeft voor de werking van het netwerk of in strijd is met de regels en protocollen voor communicatie over het netwerk.

Corresponderende broncode die wordt overgebracht en installatie-informatie die wordt verstrekt in overeenstemming met deze sectie moet in een formaat zijn dat publiekelijk gedocumenteerd is (en met een implementatie die publiekelijk beschikbaar is in de vorm van broncode) en mag geen speciaal wachtwoord of speciale sleutel vereisen voor uitpakken, lezen of kopiëren.

7. Aanvullende voorwaarden.

"Bijkomende toestemmingen" zijn voorwaarden die de voorwaarden van deze licentie aanvullen door uitzonderingen te maken op een of meer voorwaarden ervan. Bijkomende toestemmingen die van toepassing zijn op het volledige programma worden behandeld alsof ze deel uitmaken van deze licentie, voor zover ze geldig zijn onder de toepasselijke wetgeving. Als bijkomende toestemmingen enkel van toepassing zijn op een deel van het programma, mag dat deel afzonderlijk worden gebruikt onder die toestemmingen, maar blijft het volledige programma onderworpen aan deze licentie zonder rekening te houden met de bijkomende toestemmingen.

Wanneer je een kopie van een beschermd werk overdraagt, mag je naar eigen goeddunken alle bijkomende toestemmingen van die kopie of van een deel ervan verwijderen. (Aanvullende toestemmingen kunnen zo geschreven zijn dat ze in bepaalde gevallen zelf verwijderd moeten worden wanneer je het werk wijzigt). Je mag aanvullende toestemmingen plaatsen op materiaal dat door jou is toegevoegd aan een beschermd werk en waarvoor je de juiste auteursrechtelijke toestemming hebt of kunt geven.

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Licentie, mag u voor materiaal dat u toevoegt aan een gedekt werk (indien gemachtigd door de houders van het auteursrecht op dat materiaal) de voorwaarden van deze Licentie aanvullen met voorwaarden:

 • a) Afwijzing van garantie of beperking van aansprakelijkheid die afwijkt van de voorwaarden van paragraaf 15 en 16 van deze Licentie; of
 • b) het behoud te eisen van gespecificeerde redelijke juridische vermeldingen of toeschrijvingen van auteurs in dat materiaal of in de toepasselijke juridische vermeldingen die worden weergegeven door werken die het materiaal bevatten; of
 • c) het verbieden van een verkeerde voorstelling van de oorsprong van dat materiaal, of het eisen dat gewijzigde versies van dergelijk materiaal op redelijke wijze worden gemarkeerd als verschillend van de oorspronkelijke versie; of
 • d) Het beperken van het gebruik voor publicitaire doeleinden van namen van licentiegevers of auteurs van het materiaal; of
 • e) weigeren rechten te verlenen onder het handelsmerkenrecht voor het gebruik van bepaalde handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken; of
 • f) Het eisen van schadeloosstelling van licentiegevers en auteurs van dat materiaal door iedereen die het materiaal (of aangepaste versies ervan) overdraagt met contractuele veronderstellingen van aansprakelijkheid aan de ontvanger, voor elke aansprakelijkheid die deze contractuele veronderstellingen rechtstreeks opleggen aan deze licentiegevers en auteurs.

Alle andere niet-permissieve bijkomende voorwaarden worden beschouwd als "verdere beperkingen" in de zin van sectie 10. Als het programma zoals u het hebt ontvangen, of een deel ervan, een melding bevat dat het wordt beheerd door deze licentie samen met een voorwaarde die een verdere beperking is, mag u die voorwaarde verwijderen. Als een licentiedocument een verdere beperking bevat, maar het opnieuw in licentie geven of overdragen onder deze licentie toestaat, mag u materiaal dat valt onder de voorwaarden van dat licentiedocument toevoegen aan een onder de licentie vallend werk, op voorwaarde dat de verdere beperking niet van kracht blijft na het opnieuw in licentie geven of overdragen.

Als je voorwaarden toevoegt aan een beschermd werk in overeenstemming met deze sectie, moet je in de relevante bronbestanden een verklaring plaatsen van de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op die bestanden, of een mededeling die aangeeft waar je de van toepassing zijnde voorwaarden kunt vinden.

Aanvullende voorwaarden, toestaan of niet toestaan, kunnen worden vermeld in de vorm van een afzonderlijk geschreven licentie of worden vermeld als uitzonderingen; de bovenstaande vereisten zijn hoe dan ook van toepassing.

8. Beëindiging.

U mag een werk dat onder deze Licentie valt niet verspreiden of wijzigen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Licentie. Elke poging om het op een andere manier te verspreiden of te wijzigen is nietig en zal automatisch uw rechten onder deze Licentie beëindigen (met inbegrip van patentlicenties verleend onder de derde paragraaf van sectie 11).

Als u echter alle schendingen van deze licentie stopzet, wordt uw licentie van een bepaalde houder van auteursrechten hersteld (a) voorlopig, tenzij en totdat de houder van de auteursrechten uw licentie expliciet en definitief beëindigt, en (b) permanent, als de houder van de auteursrechten u niet binnen 60 dagen na de stopzetting op de hoogte stelt van de schending met een redelijk middel.

Bovendien wordt uw licentie van een bepaalde houder van auteursrechten permanent hersteld als de houder van de auteursrechten u op een redelijke manier op de hoogte brengt van de schending, dit de eerste keer is dat u een kennisgeving van schending van deze licentie (voor een werk) ontvangt van die houder van de auteursrechten en u de schending herstelt binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving.

Beëindiging van uw rechten onder dit artikel beëindigt niet de licenties van partijen die kopieën of rechten van u hebben ontvangen onder deze Licentie. Als uw rechten zijn beëindigd en niet permanent hersteld, komt u niet in aanmerking voor nieuwe licenties voor hetzelfde materiaal onder sectie 10.

9. Aanvaarding niet vereist voor het hebben van kopieën.

U bent niet verplicht om deze licentie te aanvaarden om een kopie van het programma te ontvangen of uit te voeren. Bijkomende verspreiding van een onder deze licentie vallend werk dat uitsluitend het gevolg is van het gebruik van peer-to-peer transmissie om een kopie te ontvangen, vereist evenmin aanvaarding. Niets anders dan deze licentie geeft u echter toestemming om een onder het programma vallend werk te verspreiden of te wijzigen. Deze handelingen schenden het auteursrecht als u deze licentie niet aanvaardt. Daarom geeft u door het wijzigen of verspreiden van een onder de licentie vallend werk aan dat u deze licentie aanvaardt om dit te doen.

10. Automatisch verlenen van licenties aan downstream ontvangers.

Telkens wanneer u een onder deze licentie vallend werk overdraagt, ontvangt de ontvanger automatisch een licentie van de oorspronkelijke licentiegevers om dat werk uit te voeren, te wijzigen en te verspreiden, met inachtneming van deze licentie. U bent niet verantwoordelijk voor het afdwingen van de naleving van deze licentie door derden.

Een "entiteitstransactie" is een transactie waarbij de zeggenschap over een organisatie of over vrijwel alle activa van een organisatie wordt overgedragen, of waarbij een organisatie wordt opgesplitst of organisaties fuseren. Als de verveelvoudiging van een beschermd werk het resultaat is van een transactie tussen entiteiten, ontvangt elke partij bij die transactie die een kopie van het werk ontvangt ook de licenties op het werk die de rechtsvoorganger van de partij had of kon geven onder de vorige paragraaf, plus een recht op het bezit van de Corresponderende Bron van het werk van de rechtsvoorganger, als de rechtsvoorganger deze heeft of met redelijke inspanningen kan verkrijgen.

U mag geen verdere beperkingen opleggen op de uitoefening van de rechten verleend of bevestigd onder deze Licentie. U mag bijvoorbeeld geen licentiekosten, royalty's of andere heffingen opleggen voor de uitoefening van rechten die onder deze licentie zijn verleend en u mag geen rechtszaak aanspannen (inclusief een tegeneis of tegeneis in een rechtszaak) waarin wordt beweerd dat een patentclaim wordt geschonden door het maken, gebruiken, verkopen, te koop aanbieden of importeren van het programma of een deel ervan.

11. Octrooien.

Een "bijdrager" is een houder van een auteursrecht die toestemming geeft voor gebruik onder deze licentie van het programma of een werk waarop het programma is gebaseerd. Het werk dat aldus in licentie is gegeven, wordt de "versie van de bijdrager" van de bijdrager genoemd.

De "essentiële octrooiaanspraken" van een bijdrager zijn alle octrooiaanspraken die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de bijdrager, of ze nu reeds verworven zijn of hierna verworven zullen worden, en die geschonden zouden worden door een manier, toegestaan door deze Licentie, om de versie van de bijdrager te maken, te gebruiken of te verkopen, maar omvatten geen aanspraken die enkel geschonden zouden worden als gevolg van een verdere wijziging van de versie van de bijdrager. Voor de toepassing van deze definitie omvat "zeggenschap" het recht om octrooisublicenties te verlenen op een wijze die in overeenstemming is met de vereisten van deze Licentie.

Elke bijdrager verleent u een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije patentlicentie onder de essentiële patentclaims van de bijdrager, om de inhoud van de versie van de bijdrager te maken, te gebruiken, te verkopen, te koop aan te bieden, te importeren en anderszins uit te voeren, te wijzigen en te verspreiden.

In de volgende drie alinea's is een "octrooilicentie" elke uitdrukkelijke overeenkomst of verbintenis, ongeacht de benaming, om een octrooi niet af te dwingen (zoals een uitdrukkelijke toestemming om een octrooi toe te passen of een convenant om geen octrooi-inbreuk aan te klagen). Een dergelijke octrooilicentie "verlenen" aan een partij betekent een dergelijke overeenkomst of verbintenis aangaan om een octrooi niet af te dwingen tegen de partij.

Als u een onder het verdrag vallend werk overdraagt, welbewust vertrouwend op een octrooilicentie, en de Overeenkomstige Bron van het werk is niet beschikbaar voor iedereen om gratis en onder de voorwaarden van deze Licentie te kopiëren via een openbaar toegankelijke netwerkserver of op een andere gemakkelijk toegankelijke wijze, dan moet u ofwel (1) ervoor zorgen dat de Overeenkomstige Bron wel beschikbaar is, of (2) ervoor zorgen dat u het voordeel van de octrooilicentie voor dit specifieke werk verliest, of (3) ervoor zorgen, op een wijze die in overeenstemming is met de vereisten van deze Licentie, dat de octrooilicentie wordt uitgebreid naar downstream ontvangers. "Bewust vertrouwen" betekent dat u daadwerkelijk weet dat, zonder de octrooilicentie, uw overdracht van het onderliggende werk in een land, of het gebruik van het onderliggende werk door uw ontvanger in een land, inbreuk zou maken op een of meer identificeerbare octrooien in dat land waarvan u redelijkerwijs kunt aannemen dat ze geldig zijn.

Als je, krachtens of in verband met één enkele transactie of regeling, een beschermd werk overdraagt of verspreidt door het te laten overdragen, en aan sommige partijen die het beschermde werk ontvangen een octrooilicentie verleent die hen het recht geeft om een specifieke kopie van het beschermde werk te gebruiken, te verspreiden, te wijzigen of over te dragen, dan wordt de octrooilicentie die je verleent automatisch uitgebreid naar alle ontvangers van het beschermde werk en werken die erop gebaseerd zijn.

Een octrooilicentie is "discriminerend" als deze niet binnen de reikwijdte van haar dekking valt, de uitoefening verbiedt van, of afhankelijk is van de niet-uitoefening van een of meer van de rechten die specifiek onder deze Licentie worden verleend. U mag een onder de licentie vallend werk niet overdragen als u partij bent bij een overeenkomst met een derde partij die zich bezighoudt met de distributie van software, waarbij u de derde partij betaalt op basis van de omvang van uw activiteit om het werk over te dragen, en waarbij de derde partij een licentie verleent aan elk van de partijen die het onder de licentie vallende werk van u zouden ontvangen, een discriminerende octrooilicentie verleent (a) in verband met kopieën van het beschermde werk die door u worden overgedragen (of kopieën die van die kopieën worden gemaakt), of (b) in de eerste plaats voor en in verband met specifieke producten of compilaties die het beschermde werk bevatten, tenzij u die overeenkomst bent aangegaan of die octrooilicentie is verleend vóór 28 maart 2007.

Niets in deze Licentie mag worden geïnterpreteerd als een uitsluiting of beperking van een impliciete licentie of andere verdediging tegen inbreuk die anderszins voor u beschikbaar kan zijn onder het toepasselijke octrooirecht.

12. Geen afstand doen van andermans vrijheid.

Indien u voorwaarden worden opgelegd (door een gerechtelijk bevel, overeenkomst of anderszins) die in tegenspraak zijn met de voorwaarden van deze Licentie, ontslaan ze u niet van de voorwaarden van deze Licentie. Als u een werk dat onder deze licentie valt niet kunt overdragen om tegelijkertijd te voldoen aan uw verplichtingen onder deze licentie en eventuele andere relevante verplichtingen, dan mag u het werk bijgevolg helemaal niet overdragen. Als u bijvoorbeeld akkoord gaat met voorwaarden die u verplichten om een royalty te innen voor verdere overdracht van diegenen aan wie u het programma overdraagt, zou de enige manier waarop u zowel aan die voorwaarden als aan deze licentie kunt voldoen, zijn om volledig af te zien van de overdracht van het programma.

13. Gebruik met de GNU Affero General Public License.

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Licentie, heb je toestemming om een werk onder deze Licentie te linken of te combineren met een werk onder licentie van versie 3 van de GNU Affero General Public Licentie tot één gecombineerd werk, en om het resulterende werk over te dragen. De voorwaarden van deze licentie blijven van toepassing op het deel dat het werk is dat onder de licentie valt, maar de speciale vereisten van de GNU Affero General Public License, sectie 13, betreffende interactie via een netwerk zijn van toepassing op de combinatie als zodanig.

14. Herziene versies van deze licentie.

De Free Software Foundation kan van tijd tot tijd herziene en/of nieuwe versies van de GNU General Public License publiceren. Dergelijke nieuwe versies zullen gelijkaardig zijn aan de huidige versie, maar kunnen in detail verschillen om nieuwe problemen of aandachtspunten aan te pakken.

Elke versie krijgt een versienummer. Als het programma aangeeft dat een bepaalde genummerde versie van de GNU General Public License "of een latere versie" van toepassing is, hebt u de mogelijkheid om de voorwaarden en bepalingen van die genummerde versie of een latere versie gepubliceerd door de Free Software Foundation te volgen. Als het programma geen versienummer van de GNU General Public License opgeeft, kunt u elke versie kiezen die ooit is gepubliceerd door de Free Software Foundation.

Als het programma specificeert dat een gevolmachtigde kan beslissen welke toekomstige versies van de GNU General Public License mogen worden gebruikt, geeft de publieke verklaring van aanvaarding van een versie door die gevolmachtigde u permanent de toestemming om die versie voor het programma te kiezen.

Latere licentieversies kunnen je extra of andere rechten geven. Er worden echter geen extra verplichtingen opgelegd aan auteurs of houders van auteursrechten als gevolg van je keuze om een latere versie te volgen.

15. Afwijzing van garantie.

ER IS GEEN GARANTIE VOOR HET PROGRAMMA, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS VERMELD, LEVEREN DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN/OF ANDERE PARTIJEN HET PROGRAMMA "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA LIGT BIJ JOU. MOCHT HET PROGRAMMA DEFECT BLIJKEN TE ZIJN, DAN DRAAGT U DE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE.

16. Beperking van aansprakelijkheid.

IN GEEN GEVAL, TENZIJ VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN, ZAL EEN HOUDER VAN EEN AUTEURSRECHT OF EEN ANDERE PARTIJ DIE HET PROGRAMMA WIJZIGT EN/OF OVERDRAAGT ZOALS HIERBOVEN IS TOEGESTAAN, AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR SCHADE, INCLUSIEF ALGEMENE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS OF GEGEVENS DIE ONNAUWKEURIG WORDEN OF VERLIEZEN DIE DOOR U OF DERDEN WORDEN GELEDEN OF HET ONVERMOGEN VAN HET PROGRAMMA OM SAMEN TE WERKEN MET ANDERE PROGRAMMA'S), ZELFS ALS EEN DERGELIJKE HOUDER OF ANDERE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

17. Interpretatie van artikelen 15 en 16.

Als de hierboven voorziene afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid niet volgens hun voorwaarden lokaal rechtsgeldig kunnen worden gemaakt, zullen beoordelende rechtbanken de lokale wetgeving toepassen die het dichtst in de buurt komt van een absolute afwijzing van alle burgerlijke aansprakelijkheid in verband met het programma, tenzij een garantie of aanvaarding van aansprakelijkheid gepaard gaat met een kopie van het programma tegen betaling.

EINDE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Hoe past u deze voorwaarden toe op uw nieuwe programma's?

Als je een nieuw programma ontwikkelt en je wilt dat het van zo groot mogelijk nut is voor het publiek, dan is de beste manier om dit te bereiken door er vrije software van te maken die iedereen kan herdistribueren en veranderen onder deze voorwaarden.

Om dit te doen, voegt u de volgende meldingen toe aan het programma. Het is het veiligst om ze aan het begin van elk bronbestand te plaatsen om de uitsluiting van garantie zo effectief mogelijk te vermelden; elk bestand moet op zijn minst de regel "copyright" hebben en een verwijzing naar waar de volledige mededeling te vinden is.

  Copyright (C) 

  Dit programma is vrije software: je mag het verspreiden en/of wijzigen
  en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door
  de Free Software Foundation, versie 3 van de Licentie, of
  (naar keuze) een latere versie.

  Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn,
  maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van
  VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de
  GNU General Public License voor meer details.

  Je zou een kopie van de GNU Algemene Gebruikerslicentie moeten hebben ontvangen
  samen met dit programma ontvangen. Zo niet, zie .

Voeg ook informatie toe over hoe we contact met je kunnen opnemen via elektronische en papieren post.

Als het programma terminalinteractie doet, zorg er dan voor dat het een korte mededeling als deze uitvoert wanneer het in interactieve modus start:

  Copyright (C) 
  Dit programma wordt geleverd met ABSOLUUT GEEN GARANTIE; typ voor details `show w'.
  Dit is vrije software en je mag het verspreiden
  onder bepaalde voorwaarden; type `show c' voor details.

De hypothetische commando's `show w' en `show c' zouden de juiste delen van de Algemene Gebruikerslicentie moeten tonen. Natuurlijk kunnen de commando's van je programma anders zijn; voor een GUI interface zou je een "about box" gebruiken.

Je zou ook je werkgever (als je als programmeur werkt) of school, indien aanwezig, een "copyright disclaimer" moeten laten tekenen voor het programma, indien nodig. Voor meer informatie hierover, en hoe de GNU GPL toe te passen en te volgen, zie <.https://www.gnu.org/licenses/>.

De GNU General Public License staat niet toe om je programma in private programma's op te nemen. Als je programma een subroutinebibliotheek is, kan je het nuttiger vinden om het koppelen van propriëtaire toepassingen met de bibliotheek toe te staan. Als je dit wilt doen, gebruik dan de GNU Lesser General Public License in plaats van deze licentie. Maar lees eerst <https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>.