Gebruiksvoorwaarden

Definities

 1. "Bedrijf" is Affinity Information Technology, s.r.o. (LTD); het geregistreerde adres is Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slowakije. Inschrijvingsnummer bedrijf: 44169990, ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van koophandel Košice I, sectie Ltd. (Sro), invoegen nr. (Sro), tussenvoegsel nr. 21822/V. Het e-mailadres van het bedrijf voor vragen over de voorverkoop is info@ait-themes.club.
 2. "Webpagina" is de webpagina op het volgende adres: https://www.ait-themes.club
 3. "Thema" is de websjabloon die door het Bedrijf is ontwikkeld en op de webpagina is geplaatst met de bedoeling deze te verkopen.
 4. "Plugin" is de webplugin die door het Bedrijf is ontwikkeld en zich op de webpagina bevindt met de intentie om deze te verkopen.
 5. "Klant" is een persoon die zich op de Webpagina heeft geregistreerd en voor een aantal Servicepakketten heeft betaald.

Service Pakketten

Het Bedrijf biedt de volgende Servicepakketten aan haar klanten, samen met een beschrijving van de diensten die daarin zijn opgenomen.

Premie maandelijks

 • Citadela Thema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Starterslay-outs
 • 1 website licentie
 • 1 maand gebruikslicentie
 • 1 maand toegang tot updates
 • 1 maand toegang tot ondersteuning

Premium Enkel

 • Citadela Thema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Starterslay-outs
 • 1 website licentie
 • 1 jaar gebruikslicentie
 • 1 jaar toegang tot updates
 • 1 jaar toegang tot ondersteuning

Premium Multi

 • Citadela Thema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Starterslay-outs
 • Onbeperkte websites licentie
 • 1 jaar gebruikslicentie
 • 1 jaar toegang tot updates
 • 1 jaar toegang tot ondersteuning

Agency Single

 • Citadela Thema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Starterslay-outs
 • 1 website licentie
 • Levenslange gebruikslicentie
 • Levenslange toegang tot updates
 • 1 jaar toegang tot ondersteuning

Agency Multi

 • Citadela Thema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Starterslay-outs
 • Onbeperkte websites licentie
 • Levenslange gebruikslicentie
 • Levenslange toegang tot updates
 • 1 jaar toegang tot ondersteuning

Belasting toegevoegde waarde (btw)

De persoon aan wie de dienst wordt geleverd, is de persoon die gehouden is tot voldoening van de btw (volgens de artikelen 193 tot en met 196 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/138/EG van de Raad van 19 december 2006). De btw wordt toegevoegd aan de prijs van het dienstenpakket in overeenstemming met de desbetreffende wet van de Slowaakse Republiek als een Klant is geregistreerd als btw-plichtige en het Bedrijf een correct btw-nummer geeft. De btw wordt geregeld door wetten van Slowakije en door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 2011 tot vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

Registratie en betaling

 1. Als een Klant bepaalde Servicepakketten wil gebruiken, moet hij zich registreren op de Website.
 2. Bij registratie geeft de Klant de gevraagde gegevens op, zoals: e-mailadres (gebruikt als login), wachtwoord, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, land, bedrijfsregistratienummer, en als de Klant btw-plichtig is, ook zijn btw-nummer, en wordt hem gevraagd de prijs te betalen van het Servicepakket dat hij heeft gekozen. De Klant is ook verplicht om kennis te nemen van en in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij heeft opgegeven.
 3. Servicepakketten worden rechtstreeks betaald via Braintree, Stripe of PayPal.
 4. Betalingsgegevens zoals creditcardnummers worden niet verzonden of opgeslagen op een server van het bedrijf.
 5. Nadat het Servicepakket is betaald, worden de login en het wachtwoord van de Klant geactiveerd, zodat de Klant kan inloggen op de Webpagina en thema's kan downloaden.
 6. De klant stemt ermee in dat via e-mail contact wordt opgenomen over producten en diensten van het bedrijf.
 7. Thema's en plugins worden vrijgegeven onder de GNU publieke licentie versie 3.0 (GPL).

Upgraden naar een hoger servicepakket

 1. De klant heeft het recht om binnen 30 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum te upgraden naar een hoger Lidmaatschap.
 2. Het upgraden gebeurt na inloggen op de Webpagina en nadat de Klant de upgradeprijs heeft betaald die op de website wordt vermeld.
 3. Betaling voor een dergelijke upgrade naar een hoger servicepakket vindt plaats via Braintree, Stripe of PayPal.
 4. De geldigheid van het hogere Servicepakket is gelijk aan de geldigheid van het oorspronkelijke Servicepakket van de Klant.

Verlenging van de geldigheid van het servicepakket

 1. De geldigheidsperiode van elk servicepakket is afhankelijk van het aangeschafte pakket.
 2. Voordat de geldigheidsduur van het Servicepakket afloopt, wordt de Klant via een geautomatiseerde e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Als een Klant geïnteresseerd is in de verlenging van de geldigheid van het Servicepakket, is hij verplicht om de geldigheid van het Servicepakket te verlengen nadat hij is ingelogd op de Website.
 4. Als een Klant hiermee akkoord gaat, worden Service Packages automatisch verlengd via Braintree, Stripe of PayPal.

Proef en geld terug

 1. De klant heeft het recht om vóór aankoop alle functies gratis te testen.
 2. Als een Klant niet tevreden is met het Servicepakket, heeft hij het recht om geld terug te vragen van het Bedrijf.
 3. Het recht op geldteruggave kan alleen door de Klant worden toegepast binnen 30 dagen vanaf de dag van zijn registratie en eerste thema-aankoop.
 4. De klant kan alleen een terugbetaling aanvragen via volgende url.
 5. Het bedrijf heeft 30 dagen om het verzoek om terugbetaling te verwerken.
 6. Zodra het geld is terugbetaald, wordt de toegang van de Klant tot de Website met zijn/haar login en wachtwoord geannuleerd en wordt de licentie van de Klant voor het gebruik van thema's, plugins en API-sleutels beëindigd.

Technische ondersteuning

 1. Elk Servicepakket bevat technische ondersteuning die door het Bedrijf wordt geleverd onder de hieronder vermelde voorwaarden.
 2. Technische ondersteuning wordt alleen geboden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Midden-Europese tijd.
 3. Technische ondersteuning omvat ondersteuning van de juiste eigenschappen en functionaliteit van het thema.
 4. Technische ondersteuning omvat niet: algemene ondersteuning en instelling van WordPress-functionaliteit, hulp bij thema-aanpassingen en -aanpassingen, instelling en compatibiliteitsgarantie van plug-ins van derden, uitbreiding van standaardfuncties van het thema en oplossingen voor functionaliteit die niet binnen het thema wordt aangeboden.
 5. Technische ondersteuning wordt voornamelijk in het Engels gegeven.

API-sleutels

 1. Klanten met een geldig Servicepakket hebben het recht om een API-sleutel te genereren en te gebruiken voor elke website waarop zij Producten gebruiken. Inactieve Service pakketten deactiveren automatisch alle bijbehorende API-sleutels.
 2. Doorverkopen, herdistribueren, reproduceren of delen van API-sleutels is verboden. Overtreding zal leiden tot onmiddellijke sluiting van het account van de klant zonder restitutievergoeding.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, zal een houder van het auteursrecht, of een andere partij die het thema of de plugin wijzigt en/of overdraagt zoals hierboven toegestaan, aansprakelijk zijn jegens u voor schade, met inbegrip van algemene, bijzondere, incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van het thema of de plug-in (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens of gegevens die onnauwkeurig zijn geworden of verliezen geleden door u of derden of een storing van het thema of de plug-in om te werken met andere thema's of plugins), zelfs als deze houder of andere partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

GPL-licentie

Alle thema's en plugins die op de website kunnen worden gedownload, hebben een licentie GPL v3 of hoger.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.