Licens

GNU ALLMÄN OFFENTLIG LICENS

Version 3, 29 juni 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>

Alla har rätt att kopiera och distribuera ordagranna kopior av detta licensdokument, men det är inte tillåtet att ändra det.

Inledning

GNU General Public License är en fri, copyleft-licens för programvara och andra typer av verk.

Licenserna för de flesta programvaror och andra praktiska verk är utformade för att ta bort din frihet att dela och ändra verken. GNU General Public License är däremot avsedd att garantera din frihet att dela och ändra alla versioner av ett program - för att se till att det förblir fri programvara för alla dess användare. Vi, Free Software Foundation, använder GNU General Public License för de flesta av våra programvaror; den gäller också för alla andra verk som släppts på detta sätt av sina författare. Du kan också tillämpa den på dina program.

När vi talar om fri programvara syftar vi på frihet, inte på pris. Våra General Public Licenses är utformade för att säkerställa att du har friheten att distribuera kopior av fri programvara (och ta betalt för dem om du vill), att du får källkod eller kan få den om du vill ha den, att du kan ändra programvaran eller använda delar av den i nya fria program, och att du vet att du kan göra dessa saker.

För att skydda dina rättigheter måste vi förhindra att andra förvägrar dig dessa rättigheter eller ber dig att överlåta rättigheterna. Därför har du vissa skyldigheter om du distribuerar kopior av programvaran eller om du ändrar den: skyldigheter att respektera andras frihet.

Om du t.ex. sprider kopior av ett sådant program, gratis eller mot betalning, måste du ge mottagarna samma friheter som du själv har fått. Du måste se till att även de får eller kan få tillgång till källkoden. Och du måste visa dem dessa villkor så att de känner till sina rättigheter.

Utvecklare som använder GNU GPL skyddar dina rättigheter genom två steg: (1) hävda upphovsrätten till programvaran och (2) erbjuda dig denna licens som ger dig lagligt tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera den.

För att skydda utvecklare och upphovsmän förklarar GPL tydligt att det inte finns någon garanti för denna fria programvara. För både användarnas och upphovsmännens skull kräver GPL att modifierade versioner markeras som ändrade, så att deras problem inte felaktigt tillskrivs upphovsmännen till tidigare versioner.

Vissa enheter är utformade så att de nekar användarna tillgång till att installera eller köra modifierade versioner av programvaran i dem, även om tillverkaren kan göra det. Detta är i grunden oförenligt med syftet att skydda användarnas frihet att ändra programvaran. Det systematiska mönstret för sådant missbruk förekommer när det gäller produkter som är avsedda att användas av enskilda personer, och det är just där det är som mest oacceptabelt. Därför har vi utformat denna version av GPL så att den förbjuder denna praxis för dessa produkter. Om sådana problem uppstår i andra domäner är vi beredda att utvidga denna bestämmelse till dessa domäner i framtida versioner av GPL, om det behövs för att skydda användarnas frihet.

Slutligen hotas varje program ständigt av mjukvarupatent. Stater bör inte tillåta att patent begränsar utveckling och användning av programvara på datorer för allmänna ändamål, men i de stater som gör det vill vi undvika den speciella risken att patent som tillämpas på ett fritt program skulle kunna göra det effektivt proprietärt. För att förhindra detta garanterar GPL att patent inte kan användas för att göra programmet icke-fritt.

De exakta villkoren för kopiering, distribution och ändring följer nedan.

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

0. Definitioner.

Med "denna licens" avses version 3 av GNU General Public License.

Med "upphovsrätt" avses även upphovsrättsliknande lagar som gäller för andra typer av verk, t.ex. halvledarmasker.

Med "Programmet" avses varje upphovsrättsligt skyddat verk som licensieras enligt denna Licens. Varje licenstagare tilltalas som "du". "Licenstagare" och "mottagare" kan vara enskilda personer eller organisationer.

Att "modifiera" ett verk innebär att kopiera från eller anpassa hela eller delar av verket på ett sätt som kräver upphovsrättsligt tillstånd, annat än genom att göra en exakt kopia. Det resulterande verket kallas en "modifierad version" av det tidigare verket eller ett verk "baserat på" det tidigare verket.

Med "verk som omfattas" avses antingen det omodifierade Programmet eller ett verk som är baserat på Programmet.

Att "sprida" ett verk innebär att göra något med det som, utan tillstånd, skulle göra dig direkt eller sekundärt ansvarig för intrång enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning, förutom att köra det på en dator eller ändra en privat kopia. Spridning omfattar kopiering, distribution (med eller utan modifiering), tillgängliggörande för allmänheten och i vissa länder även andra aktiviteter.

Att "överföra" ett verk innebär varje form av spridning som gör det möjligt för andra parter att framställa eller ta emot exemplar. Enbart interaktion med en användare via ett datornätverk, utan någon överföring av ett exemplar, är inte överföring.

Ett interaktivt användargränssnitt visar "Lämpliga juridiska meddelanden" i den utsträckning som det innehåller en bekväm och väl synlig funktion som (1) visar ett lämpligt upphovsrättsmeddelande och (2) talar om för användaren att det inte finns någon garanti för verket (utom i den utsträckning som garantier tillhandahålls), att licenstagare får överföra verket enligt denna licens och hur man visar en kopia av denna licens. Om gränssnittet innehåller en lista med användarkommandon eller alternativ, t.ex. en meny, uppfyller en framträdande post i listan detta kriterium.

1. Källkod.

Med "källkod" för ett verk avses den form av verket som föredras för att göra ändringar i det. Med "objektkod" avses varje form av ett verk som inte är källkod.

Med "standardgränssnitt" avses ett gränssnitt som antingen är en officiell standard som definierats av ett erkänt standardiseringsorgan eller, när det gäller gränssnitt som specificerats för ett visst programmeringsspråk, ett gränssnitt som används allmänt bland utvecklare som arbetar med det språket.

"Systembiblioteken" i ett exekverbart verk omfattar allt, förutom verket i sin helhet, som (a) ingår i den normala formen av paketering av en huvudkomponent, men som inte är en del av den huvudkomponenten, och (b) endast tjänar till att möjliggöra användning av verket med den huvudkomponenten, eller till att implementera ett standardgränssnitt för vilket en implementering är tillgänglig för allmänheten i form av källkod. Med "huvudkomponent" avses i detta sammanhang en väsentlig huvudkomponent (kärna, fönstersystem osv.) i det specifika operativsystem (om sådant finns) som det körbara verket körs på, eller en kompilator som används för att producera verket, eller en objektkodstolk som används för att köra det.

Med "motsvarande källa" för ett verk i objektkodsform avses all källkod som behövs för att generera, installera och (för ett exekverbart verk) köra objektkoden och för att modifiera verket, inklusive skript för att styra dessa aktiviteter. Det omfattar dock inte verkets systembibliotek, verktyg för allmänna ändamål eller allmänt tillgängliga gratisprogram som används omodifierade för att utföra dessa aktiviteter men som inte är en del av verket. Motsvarande källa omfattar t.ex. gränssnittsdefinitionsfiler som är associerade med källfiler för verket och källkoden för delade bibliotek och dynamiskt länkade underprogram som verket är särskilt utformat för att kräva, t.ex. genom intim datakommunikation eller kontrollflöde mellan dessa underprogram och andra delar av verket.

Den motsvarande källan behöver inte innehålla något som användare kan återskapa automatiskt från andra delar av den motsvarande källan.

Motsvarande källa för ett verk i källkodsform är samma verk.

2. Grundläggande behörigheter.

Alla rättigheter som beviljas enligt denna licens beviljas för den tid som upphovsrätten till programmet gäller och är oåterkalleliga under förutsättning att de angivna villkoren uppfylls. Denna licens bekräftar uttryckligen att du har obegränsad rätt att köra det omodifierade programmet. Resultatet av körningen av ett verk som omfattas av upphovsrätten omfattas av denna licens endast om resultatet, med hänsyn till dess innehåll, utgör ett verk som omfattas av upphovsrätten. Denna licens erkänner din rätt till skälig användning eller annan motsvarande rätt enligt upphovsrättslagen.

Du får skapa, köra och sprida skyddade verk som du inte överlåter, utan villkor så länge din licens i övrigt är i kraft. Du får överföra skyddade verk till andra i det enda syftet att de ska göra ändringar exklusivt för dig eller förse dig med utrustning för att köra dessa verk, förutsatt att du följer villkoren i denna licens när du överför allt material för vilket du inte kontrollerar upphovsrätten. De som gör eller kör de skyddade verken åt er måste göra det uteslutande för er räkning, under er ledning och kontroll, på villkor som förbjuder dem att göra några kopior av ert upphovsrättsligt skyddade material utanför sin relation med er.

Överlåtelse under andra omständigheter är tillåten endast under de förutsättningar som anges nedan. Underlicensiering är inte tillåten; avsnitt 10 gör det onödigt.

3. Skydda användarnas lagliga rättigheter från lagen om kringgående.

Inget verk som omfattas ska anses utgöra en del av en effektiv teknisk åtgärd enligt någon tillämplig lag som uppfyller skyldigheter enligt artikel 11 i WIPO:s fördrag om upphovsrätt som antogs den 20 december 1996, eller liknande lagar som förbjuder eller begränsar kringgående av sådana åtgärder.

När du förmedlar ett verk som omfattas av Licensen avstår du från varje rättslig befogenhet att förbjuda kringgående av tekniska åtgärder i den utsträckning sådant kringgående sker genom utövande av rättigheter enligt denna Licens avseende det verk som omfattas av Licensen, och du avstår från varje avsikt att begränsa driften eller modifieringen av verket som ett medel för att mot verkets användare genomdriva din eller tredje mans rättsliga rätt att förbjuda kringgående av tekniska åtgärder.

4. Överföring av ordagranna kopior.

Du får överföra ordagranna kopior av programmets källkod när du får den, i vilket medium som helst, förutsatt att du på ett iögonfallande och lämpligt sätt publicerar ett lämpligt upphovsrättsmeddelande på varje kopia; behåller intakta alla meddelanden som anger att denna licens och eventuella icke-tillåtande villkor som lagts till i enlighet med avsnitt 7 gäller för koden; behåller intakta alla meddelanden om avsaknad av garanti; och ger alla mottagare en kopia av denna licens tillsammans med programmet.

Du får ta ut valfritt pris eller inget pris för varje kopia som du förmedlar, och du får erbjuda support eller garantiskydd mot en avgift.

5. Överföring av modifierade källversioner.

Du får överföra ett verk baserat på Programmet, eller de ändringar som gjorts för att producera det från Programmet, i form av källkod enligt villkoren i avsnitt 4, förutsatt att du också uppfyller alla dessa villkor:

 • a) Verket måste vara försett med väl synliga anslag som anger att du har ändrat det och som anger ett relevant datum.
 • b) Verket måste vara försett med väl synliga meddelanden som anger att det är utgivet under denna licens och eventuella villkor som tillkommit enligt avsnitt 7. Detta krav ändrar kravet i avsnitt 4 på att "hålla alla meddelanden intakta".
 • c) Du måste licensiera hela verket, i sin helhet, enligt denna licens till alla som kommer i besittning av en kopia. Denna licens gäller därför, tillsammans med eventuella tillämpliga tilläggsvillkor enligt avsnitt 7, för hela verket och alla dess delar, oavsett hur de är förpackade. Denna licens ger inte tillstånd att licensiera verket på något annat sätt, men den upphäver inte sådant tillstånd om du har fått det separat.
 • d) Om verket har interaktiva användargränssnitt måste varje gränssnitt visa lämpliga juridiska meddelanden; men om programmet har interaktiva gränssnitt som inte visar lämpliga juridiska meddelanden behöver ditt verk inte få dem att göra det.

En sammanställning av ett skyddat verk med andra separata och självständiga verk, som inte till sin natur är utvidgningar av det skyddade verket och som inte kombineras med det så att de bildar ett större program, i eller på en volym av ett lagrings- eller distributionsmedium, kallas "sammanställning" om sammanställningen och dess resulterande upphovsrätt inte används för att begränsa tillgången eller de lagliga rättigheterna för sammanställningens användare utöver vad de enskilda verken tillåter. Att ett skyddat verk ingår i en sammanställning medför inte att denna licens blir tillämplig på de övriga delarna av sammanställningen.

6. Överföring av icke-källformulären.

Du får överföra ett skyddat verk i objektkodform enligt villkoren i avsnitt 4 och 5, förutsatt att du också överför den maskinläsbara motsvarande källan enligt villkoren i denna licens, på ett av följande sätt:

 • a) Överföra objektkoden i, eller förkroppsligad i, en fysisk produkt (inklusive ett fysiskt distributionsmedium), åtföljd av motsvarande källkod fixerad på ett varaktigt fysiskt medium som vanligen används för utbyte av programvara.
 • b) Förmedla objektkoden i, eller förkroppsligad i, en fysisk produkt (inklusive ett fysiskt distributionsmedium), åtföljd av ett skriftligt erbjudande, giltigt i minst tre år och giltigt så länge som du erbjuder reservdelar eller kundsupport för den produktmodellen, att ge alla som innehar objektkoden antingen (1) en kopia av den motsvarande källan för all programvara i produkten som omfattas av denna licens, på ett varaktigt fysiskt medium som vanligtvis används för utbyte av programvara, till ett pris som inte överstiger er rimliga kostnad för att fysiskt utföra denna överföring av källan, eller (2) tillgång till att kopiera den motsvarande källan från en nätverksserver utan kostnad.
 • c) Förmedla enskilda kopior av objektkoden med en kopia av det skriftliga erbjudandet att tillhandahålla motsvarande källa. Detta alternativ är tillåtet endast i enstaka fall och icke-kommersiellt, och endast om du fick objektkoden med ett sådant erbjudande, i enlighet med underavsnitt 6b.
 • d) Förmedla objektkoden genom att erbjuda tillgång från en angiven plats (gratis eller mot betalning) och erbjuda motsvarande tillgång till den motsvarande källan på samma sätt från samma plats utan ytterligare kostnad. Du behöver inte kräva att mottagarna kopierar den Motsvarande källan tillsammans med objektkoden. Om platsen för kopiering av objektkoden är en nätverksserver kan den Motsvarande källan finnas på en annan server (som drivs av dig eller en tredje part) som stöder likvärdiga kopieringsmöjligheter, förutsatt att du har tydliga anvisningar bredvid objektkoden om var den Motsvarande källan finns. Oavsett vilken server som är värd för den Motsvarande källan är du skyldig att se till att den är tillgänglig så länge som krävs för att uppfylla dessa krav.
 • e) Överföra objektkoden med hjälp av peer-to-peer-överföring, förutsatt att du informerar andra peers om var objektkoden och verkets motsvarande källa erbjuds allmänheten utan kostnad enligt punkt 6d.

En avskiljbar del av objektkoden, vars källkod är utesluten från den motsvarande källan som ett systembibliotek, behöver inte ingå i förmedlingen av objektkodverket.

En "användarprodukt" är antingen (1) en "konsumentprodukt", vilket innebär all materiell personlig egendom som normalt används för personliga, familje- eller hushållsändamål, eller (2) något som är utformat eller säljs för att införlivas i en bostad. Vid bedömningen av om en produkt är en konsumentprodukt ska tveksamma fall avgöras till förmån för täckning. För en viss produkt som tas emot av en viss användare avses med "normalt används" en typisk eller vanlig användning av den produktkategorin, oberoende av den aktuella användarens status eller det sätt på vilket den aktuella användaren faktiskt använder, förväntar sig eller förväntas använda produkten. En produkt är en konsumentprodukt oavsett om produkten har betydande kommersiella, industriella eller icke-konsumentrelaterade användningsområden, såvida inte sådana användningsområden utgör det enda betydande användningssättet för produkten.

Med "installationsinformation" för en användarprodukt avses alla metoder, förfaranden, auktoriseringsnycklar eller annan information som krävs för att installera och köra modifierade versioner av ett skyddat verk i den användarprodukten från en modifierad version av dess motsvarande källa. Informationen måste vara tillräcklig för att säkerställa att den modifierade objektkodens fortsatta funktion inte i något fall förhindras eller störs enbart på grund av att modifiering har gjorts.

Om du överför ett objektkodverk enligt detta avsnitt i, eller med, eller specifikt för användning i en användarprodukt, och överföringen sker som en del av en transaktion där rätten till innehav och användning av användarprodukten överförs till mottagaren för all framtid eller för en bestämd tid (oavsett hur transaktionen karakteriseras), måste den motsvarande källan som överförs enligt detta avsnitt åtföljas av installationsinformationen. Detta krav gäller dock inte om varken du eller någon tredje part behåller möjligheten att installera modifierad objektkod på användarprodukten (t.ex. om verket har installerats i ROM).

Kravet på att tillhandahålla installationsinformation omfattar inte ett krav på att fortsätta tillhandahålla supporttjänst, garanti eller uppdateringar för ett verk som har modifierats eller installerats av mottagaren, eller för den användarprodukt i vilken det har modifierats eller installerats. Åtkomst till ett nätverk kan nekas om modifieringen i sig väsentligt och negativt påverkar nätverkets funktion eller bryter mot regler och protokoll för kommunikation över nätverket.

Motsvarande Källkod som överförs och Installationsinformation som tillhandahålls i enlighet med detta avsnitt måste vara i ett format som är offentligt dokumenterat (och med en implementering som är tillgänglig för allmänheten i källkodsform) och får inte kräva något särskilt lösenord eller nyckel för uppackning, läsning eller kopiering.

7. Ytterligare villkor.

Med "tilläggsbehörigheter" avses villkor som kompletterar villkoren i denna Licens genom att göra undantag från ett eller flera av dess villkor. Tilläggsbehörigheter som gäller för hela Programmet ska behandlas som om de ingick i denna Licens, i den mån de är giltiga enligt tillämplig lag. Om tilläggsbehörigheter endast gäller för en del av Programmet, får den delen användas separat enligt dessa behörigheter, men hela Programmet fortsätter att regleras av denna Licens utan hänsyn till tilläggsbehörigheterna.

När du överför en kopia av ett verk som omfattas av upphovsrätten kan du efter eget val ta bort alla ytterligare behörigheter från kopian eller från någon del av den. (Tilläggsbehörigheter kan vara skrivna så att de i vissa fall måste avlägsnas när du ändrar verket). Du får placera ytterligare behörigheter på material som du har lagt till i ett skyddat verk och som du har eller kan ge lämpligt upphovsrättsligt tillstånd för.

Utan hinder av någon annan bestämmelse i denna licens får du (om du har tillstånd från upphovsrättsinnehavarna till det materialet) komplettera villkoren i denna licens med villkor för material som du lägger till i ett verk som omfattas av licensen:

 • a) friskriva sig från garanti eller begränsa ansvar på annat sätt än vad som anges i avsnitten 15 och 16 i denna licens; eller
 • b) kräver bevarande av specificerade rimliga juridiska meddelanden eller författarattribut i det materialet eller i de lämpliga juridiska meddelanden som visas av verk som innehåller det, eller
 • c) Förbjuda vilseledande om materialets ursprung eller kräva att modifierade versioner av sådant material på rimliga sätt markeras som skilda från originalversionen, eller
 • d) Begränsning av användningen för publicitetsändamål av namn på licensgivare eller upphovsmän till materialet; eller
 • e) avstå från att bevilja rättigheter enligt varumärkeslagstiftningen för användning av vissa handelsnamn, varumärken eller servicemärken, eller
 • f) Krav på att licensgivare och upphovsmän till materialet ska hållas skadeslösa av alla som förmedlar materialet (eller modifierade versioner av det) med avtalsenliga antaganden om ansvar till mottagaren, för allt ansvar som dessa avtalsenliga antaganden direkt ålägger dessa licensgivare och upphovsmän.

Alla andra icke tillåtande tilläggsvillkor anses utgöra "ytterligare begränsningar" i den mening som avses i punkt 10. Om programmet som du mottog det, eller någon del av det, innehåller ett meddelande om att det regleras av denna licens tillsammans med ett villkor som utgör en ytterligare begränsning, får du ta bort det villkoret. Om ett licensdokument innehåller en ytterligare begränsning men tillåter vidarelicensiering eller överlåtelse enligt denna licens, får du lägga till material som omfattas av villkoren i det licensdokumentet i ett verk som omfattas av licensen, förutsatt att den ytterligare begränsningen inte överlever sådan vidarelicensiering eller överlåtelse.

Om du lägger till villkor till ett skyddat verk i enlighet med detta avsnitt måste du i de relevanta källfilerna placera en redogörelse för de ytterligare villkor som gäller för dessa filer, eller ett meddelande som anger var du hittar de tillämpliga villkoren.

Ytterligare villkor, tillåtande eller icke-tillåtande, kan anges i form av en separat skriven licens eller anges som undantag; ovanstående krav gäller i båda fallen.

8. Uppsägning.

Du får inte sprida eller ändra ett verk som omfattas av licensen annat än i enlighet med vad som uttryckligen anges i denna licens. Varje försök att på annat sätt sprida eller modifiera det är ogiltigt och medför automatiskt att dina rättigheter enligt denna licens upphör att gälla (inklusive eventuella patentlicenser som beviljats enligt tredje stycket i avsnitt 11).

Om du upphör med alla överträdelser av denna licens återinförs dock din licens från en viss upphovsrättsinnehavare (a) provisoriskt, såvida inte och tills upphovsrättsinnehavaren uttryckligen och slutgiltigt säger upp din licens, och (b) permanent, om upphovsrättsinnehavaren inte meddelar dig om överträdelsen på något rimligt sätt inom 60 dagar efter upphörandet.

Dessutom återställs din licens från en viss upphovsrättsinnehavare permanent om upphovsrättsinnehavaren meddelar dig om överträdelsen på något rimligt sätt, detta är första gången du har fått meddelande om överträdelse av denna licens (för något verk) från den upphovsrättsinnehavaren och du åtgärdar överträdelsen inom 30 dagar efter det att du har mottagit meddelandet.

Upphör era rättigheter enligt detta avsnitt upphör inte licenserna för parter som har erhållit kopior eller rättigheter från er enligt denna licens. Om dina rättigheter har upphört och inte återställts permanent, är du inte berättigad att erhålla nya licenser för samma material enligt punkt 10.

9. Godkännande krävs inte för att ha kopior.

Du behöver inte acceptera denna licens för att ta emot eller köra en kopia av programmet. Underordnad spridning av ett skyddat verk som sker enbart som en följd av att du använder peer-to-peer-överföring för att ta emot en kopia kräver inte heller något godkännande. Inget annat än denna licens ger dig dock tillstånd att sprida eller modifiera något verk som omfattas av licensen. Dessa åtgärder utgör upphovsrättsintrång om du inte accepterar denna licens. Genom att ändra eller sprida ett skyddat verk visar du därför att du accepterar denna licens för att göra detta.

10. Automatisk licensiering av nedströms mottagare.

Varje gång du förmedlar ett skyddat verk får mottagaren automatiskt en licens från de ursprungliga licensgivarna att köra, modifiera och sprida det verket, i enlighet med denna licens. Du är inte ansvarig för att se till att tredje part följer denna licens.

En "enhetstransaktion" är en transaktion som överför kontrollen över en organisation, eller i stort sett alla tillgångar i en organisation, eller delar upp en organisation, eller slår samman organisationer. Om spridning av ett verk som omfattas av upphovsrätten sker till följd av en enhetstransaktion, erhåller varje part i den transaktionen som får ett exemplar av verket också de licenser till verket som partens föregångare i intresse hade eller kunde ge enligt föregående stycke, plus en rätt till innehav av verkets motsvarande källa från föregångaren i intresse, om föregångaren har den eller kan få den med rimliga ansträngningar.

Ni får inte införa några ytterligare begränsningar i utövandet av de rättigheter som beviljas eller bekräftas enligt denna licens. Ni får t.ex. inte ta ut licensavgift, royalty eller annan avgift för utövandet av de rättigheter som medges enligt denna Licens, och ni får inte inleda en rättstvist (inklusive ett genkäromål eller ett motkrav i en rättstvist) med påstående om att intrång har begåtts i ett patentkrav genom tillverkning, användning, försäljning, utbjudande till försäljning eller import av Programmet eller någon del därav.

11. Patent.

En "bidragsgivare" är en upphovsrättsinnehavare som tillåter användning under denna Licens av Programmet eller ett verk som Programmet är baserat på. Det verk som licensieras på detta sätt kallas bidragsgivarens "bidragsgivarversion".

En bidragsgivares "väsentliga patentkrav" är alla patentkrav som ägs eller kontrolleras av bidragsgivaren, oavsett om de redan förvärvats eller kommer att förvärvas, och som det skulle göras intrång i genom något sätt, tillåtet enligt denna licens, att tillverka, använda eller sälja bidragsgivarens version, men omfattar inte krav som det skulle göras intrång i endast till följd av ytterligare modifiering av bidragsgivarens version. I denna definition innefattar "kontroll" rätten att bevilja patentunderlicenser på ett sätt som är förenligt med kraven i denna Licens.

Varje bidragsgivare ger dig en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri patentlicens enligt bidragsgivarens väsentliga patentkrav, för att skapa, använda, sälja, erbjuda till försäljning, importera och på annat sätt köra, modifiera och sprida innehållet i bidragsgivarens version.

I de följande tre styckena avses med "patentlicens" varje uttryckligt avtal eller åtagande, oavsett hur det benämns, om att inte hävda ett patent (såsom ett uttryckligt tillstånd att utöva ett patent eller en överenskommelse om att inte stämma för patentintrång). Att "upplåta" en sådan patentlicens till en part innebär att ingå ett sådant avtal eller åtagande om att inte göra ett patent gällande mot parten.

Om du överför ett skyddat verk i medveten förlitan på en patentlicens och verkets motsvarande källa inte är tillgänglig för kopiering, kostnadsfritt och enligt villkoren i denna licens, genom en allmänt tillgänglig nätverksserver eller på annat lättillgängligt sätt, måste du antingen (1) se till att den motsvarande källan blir tillgänglig, eller (2) vidta åtgärder för att beröva dig själv förmånen av patentlicensen för detta särskilda verk, eller (3) vidta åtgärder, på ett sätt som är förenligt med kraven i denna licens, för att utvidga patentlicensen till nedströms mottagare. "Medvetet förlitande" innebär att du har faktisk kännedom om att, utan patentlicensen, din överföring av det skyddade verket i ett land, eller din mottagares användning av det skyddade verket i ett land, skulle utgöra intrång i ett eller flera identifierbara patent i det landet som du har anledning att tro är giltiga.

Om du, i enlighet med eller i samband med en enda transaktion eller ett enda arrangemang, överför, eller sprider genom att förmedla överföring av, ett skyddat verk och beviljar en patentlicens till vissa av de parter som mottar det skyddade verket som ger dem rätt att använda, sprida, modifiera eller överföra en specifik kopia av det skyddade verket, utvidgas den patentlicens du beviljar automatiskt till alla mottagare av det skyddade verket och verk som baseras på det.

En patentlicens är "diskriminerande" om den inte omfattar, förbjuder utövandet av eller är villkorad av att en eller flera av de rättigheter som specifikt beviljas enligt denna licens inte utövas. Ni får inte överföra ett skyddat verk om ni är part i ett arrangemang med en tredje part som bedriver programvarudistribution, enligt vilket ni betalar till den tredje parten baserat på omfattningen av er aktivitet att överföra verket och enligt vilket den tredje parten beviljar, till någon av de parter som skulle erhålla det skyddade verket från er, en diskriminerande patentlicens (a) i samband med kopior av det skyddade verket som ni förmedlar (eller kopior som görs från dessa kopior), eller (b) huvudsakligen för och i samband med specifika produkter eller sammanställningar som innehåller det skyddade verket, såvida ni inte ingick detta avtal, eller denna patentlicens beviljades, före den 28 mars 2007.

Ingenting i denna licens ska tolkas som att det utesluter eller begränsar någon underförstådd licens eller andra försvar mot intrång som annars kan vara tillgängliga för er enligt tillämplig patentlagstiftning.

12. Inget överlämnande av andras frihet.

Om ni åläggs villkor (genom domstolsbeslut, avtal eller på annat sätt) som strider mot villkoren i denna licens, befriar dessa villkor er inte från villkoren i denna licens. Om ni inte kan överlåta ett skyddat verk på ett sådant sätt att ni samtidigt uppfyller era skyldigheter enligt denna licens och andra relevanta skyldigheter, får ni följaktligen inte överlåta det alls. Om du t.ex. samtycker till villkor som ålägger dig att ta ut royalty för vidareöverlåtelse från dem som du överlåter programmet till, är det enda sättet att uppfylla både dessa villkor och denna licens att helt avstå från att överlåta programmet.

13. Använd med GNU Affero General Public License.

Utan hinder av andra bestämmelser i denna licens har du rätt att länka eller kombinera ett verk som omfattas av licensen med ett verk som licensieras enligt version 3 av GNU Affero General Public License till ett enda kombinerat verk och att överföra det resulterande verket. Villkoren i denna licens kommer att fortsätta att gälla för den del som är det skyddade verket, men de särskilda kraven i GNU Affero General Public License, avsnitt 13, om interaktion genom ett nätverk kommer att gälla för kombinationen som sådan.

14. Reviderade versioner av denna licens.

Free Software Foundation kan från tid till annan publicera reviderade och/eller nya versioner av GNU General Public License. Sådana nya versioner kommer att ha samma anda som den nuvarande versionen, men kan skilja sig i detalj för att ta itu med nya problem eller frågor.

Varje version har ett distinkt versionsnummer. Om det i programmet anges att en viss numrerad version av GNU General Public License "eller en senare version" gäller för programmet, kan du välja att följa villkoren i den numrerade versionen eller i en senare version som publicerats av Free Software Foundation. Om programmet inte anger något versionsnummer av GNU General Public License, kan du välja vilken version som helst som någonsin publicerats av Free Software Foundation.

Om det i Programmet anges att en fullmaktshavare får bestämma vilka framtida versioner av GNU General Public License som får användas, ger fullmaktshavarens offentliga uttalande om godkännande av en version dig permanent rätt att välja den versionen för Programmet.

Senare licensversioner kan ge dig ytterligare eller andra behörigheter. Inga ytterligare skyldigheter åläggs dock någon författare eller upphovsrättsinnehavare till följd av att du väljer att följa en senare version.

15. Ansvarsfriskrivning för garanti.

DET FINNS INGEN GARANTI FÖR PROGRAMMET, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. OM INTE ANNAT ANGES SKRIFTLIGEN TILLHANDAHÅLLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH/ELLER ANDRA PARTER PROGRAMMET "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. HELA RISKEN AVSEENDE PROGRAMMETS KVALITET OCH PRESTANDA LIGGER HOS DIG. OM PROGRAMMET SKULLE VISA SIG VARA DEFEKT, STÅR DU FÖR KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING.

16. Begränsning av ansvar.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, SÅVIDA DET INTE KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER AVTALAS SKRIFTLIGEN, KOMMER NÅGON UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE, ELLER NÅGON ANNAN PART SOM MODIFIERAR OCH/ELLER FÖRMEDLAR PROGRAMMET ENLIGT VAD SOM TILLÅTS OVAN, ATT VARA ANSVARIG GENTEMOT DIG FÖR SKADOR, INKLUSIVE ALLMÄNNA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMMET (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA ELLER DATA SOM BLIR FELAKTIGA ELLER FÖRLUSTER SOM DU ELLER TREDJE PART DRABBAS AV ELLER ATT PROGRAMMET INTE FUNGERAR TILLSAMMANS MED ANDRA PROGRAM), ÄVEN OM SÅDAN INNEHAVARE ELLER ANNAN PART HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

17. Tolkning av avsnitten 15 och 16.

Om den ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning som anges ovan inte kan ges lokal rättsverkan i enlighet med sina villkor, ska överprövande domstolar tillämpa lokal lag som närmast motsvarar en absolut friskrivning från allt civilrättsligt ansvar i samband med Programmet, såvida inte en garanti eller ett ansvarsövertagande åtföljer en kopia av Programmet mot betalning.

UPPHÖRANDE AV VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Så här tillämpar du dessa villkor på dina nya program

Om du utvecklar ett nytt program och vill att det ska vara till största möjliga nytta för allmänheten, är det bästa sättet att uppnå detta att göra det till fri programvara som alla kan vidaredistribuera och ändra under dessa villkor.

Detta gör du genom att bifoga följande meddelanden till programmet. Det är säkrast att bifoga dem i början av varje källfil för att mest effektivt ange uteslutningen av garanti; och varje fil bör åtminstone ha raden "copyright" och en pekare till var hela meddelandet finns.

  Copyright (C) 

  Detta program är fri programvara: du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera
  det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerats av
  Free Software Foundation, antingen version 3 av licensen eller (efter eget val)
  (efter eget val) någon senare version.

  Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart,
  men UTAN NÅGON GARANTI; utan ens den underförstådda garantin om
  SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT BESTÄMMT SYFTE. Se
  GNU General Public License för mer information.

  Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License
  tillsammans med detta program. Om inte, se .

Lägg också till information om hur du kan kontaktas via elektronisk post och papperspost.

Om programmet interagerar med terminaler, ska du se till att det skickar ut ett kort meddelande som detta när det startar i ett interaktivt läge:

  Copyright (C) 
  Detta program levereras med ABSOLUT INGEN GARANTI; för detaljer skriv `show w'.
  Detta är fri programvara och du är välkommen att vidaredistribuera den
  under vissa villkor; skriv `show c' för detaljer.

De hypotetiska kommandona "show w" och "show c" bör visa lämpliga delar av General Public License. Naturligtvis kan kommandona i ditt program vara annorlunda; för ett GUI-gränssnitt skulle du använda en "about box".

Du bör också få din arbetsgivare (om du arbetar som programmerare) eller skola, om någon, att underteckna en "copyright disclaimer" för programmet, om det behövs. För mer information om detta och hur du tillämpar och följer GNU GPL, se <https://www.gnu.org/licenses/>.

GNU General Public License tillåter inte att ditt program införlivas i proprietära program. Om ditt program är ett subrutinbibliotek kan du anse att det är mer användbart att tillåta länkning av proprietära applikationer med biblioteket. Om det är vad du vill göra, använd GNU Lesser General Public License istället för den här licensen. Men först bör du läsa <https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>.