Licencja

OGÓLNA LICENCJA PUBLICZNA GNU

Wersja 3, 29 czerwca 2007 r

Prawa autorskie © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>

Każdy może kopiować i rozpowszechniać dosłowne kopie tego dokumentu licencyjnego, ale jego zmiana jest niedozwolona.

Preambuła

Powszechna Licencja Publiczna GNU jest bezpłatną licencją typu copyleft na oprogramowanie i inne rodzaje dzieł.

Licencje na większość oprogramowania i innych prac praktycznych mają na celu odebranie ci swobody udostępniania i zmieniania prac. Z kolei Powszechna Licencja Publiczna GNU ma na celu zagwarantowanie wolności udostępniania i zmieniania wszystkich wersji programu – aby upewnić się, że pozostanie on wolnym oprogramowaniem dla wszystkich jego użytkowników. My, Free Software Foundation, używamy Powszechnej Licencji Publicznej GNU dla większości naszego oprogramowania; dotyczy to również każdego innego utworu wydanego w ten sposób przez jego autorów. Możesz zastosować to również w swoich programach.

Kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu, mamy na myśli wolność, a nie cenę. Nasze Powszechne Licencje Publiczne mają na celu zapewnienie swobody rozpowszechniania kopii wolnego oprogramowania (i pobierania za nie opłat, jeśli chcesz), otrzymywania kodu źródłowego lub możliwości jego uzyskania, możliwości zmiany oprogramowania lub używać jego fragmentów w nowych darmowych programach i wiesz, że możesz robić te rzeczy.

Aby chronić Twoje prawa, musimy uniemożliwić innym odmawianie Ci tych praw lub proszenie Cię o zrzeczenie się tych praw. Dlatego masz pewne obowiązki, jeśli rozpowszechniasz kopie oprogramowania lub je modyfikujesz: obowiązek szanowania wolności innych osób.

Na przykład, jeśli rozpowszechniasz kopie takiego programu, bezpłatnie lub za opłatą, musisz przekazać odbiorcom te same wolności, które sam otrzymałeś. Musisz upewnić się, że oni również otrzymają lub mogą uzyskać kod źródłowy. Musisz im pokazać te warunki, aby znali swoje prawa.

Deweloperzy korzystający z licencji GNU GPL chronią twoje prawa w dwóch krokach: (1) zapewniają prawa autorskie do oprogramowania i (2) oferują ci tę licencję, dając ci prawne pozwolenie na jej kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie.

W celu ochrony programistów i autorów GPL wyraźnie wyjaśnia, że nie ma żadnej gwarancji na to bezpłatne oprogramowanie. Zarówno dla dobra użytkowników, jak i autorów, GPL wymaga oznaczania zmodyfikowanych wersji jako zmienionych, aby ich problemy nie były błędnie przypisywane autorom poprzednich wersji.

Niektóre urządzenia są zaprojektowane tak, aby odmawiać użytkownikom dostępu do instalowania lub uruchamiania zmodyfikowanych wersji oprogramowania wewnątrz nich, chociaż producent może to zrobić. Jest to zasadniczo niezgodne z celem, jakim jest ochrona swobody użytkowników w zakresie zmiany oprogramowania. Systematyczny schemat takich nadużyć występuje w obszarze produktów przeznaczonych do użytku przez osoby fizyczne, czyli właśnie tam, gdzie jest to najbardziej niedopuszczalne. Dlatego opracowaliśmy tę wersję licencji GPL, aby zakazać praktykowania tych produktów. Jeśli takie problemy wystąpią zasadniczo w innych domenach, jesteśmy gotowi rozszerzyć to postanowienie na te domeny w przyszłych wersjach licencji GPL, zgodnie z potrzebą ochrony wolności użytkowników.

Wreszcie każdemu programowi nieustannie zagrażają patenty na oprogramowanie. Państwa nie powinny zezwalać na to, by patenty ograniczały rozwój i używanie oprogramowania na komputerach ogólnego przeznaczenia, ale w tych, które to czynią, chcemy uniknąć szczególnego niebezpieczeństwa, że patenty zastosowane do wolnego programu mogłyby uczynić go faktycznie zastrzeżonym. Aby temu zapobiec, GPL zapewnia, że patenty nie mogą być użyte do uczynienia programu niewolnym.

Dokładne warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikacji znajdują się poniżej.

REGULAMIN

0. Definicje.

„Niniejsza Licencja” odnosi się do wersji 3 Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

„Prawa autorskie” oznaczają również prawa podobne do praw autorskich, które mają zastosowanie do innych rodzajów dzieł, takich jak maski półprzewodnikowe.

„Program” odnosi się do wszelkich dzieł chronionych prawami autorskimi, na które udzielana jest licencja na mocy niniejszej Licencji. Do każdego licencjobiorcy zwracamy się per „ty”. „Licencjobiorcami” i „odbiorcami” mogą być osoby fizyczne lub organizacje.

„Zmodyfikować” utwór oznacza kopiowanie lub adaptację całości lub części dzieła w sposób wymagający zezwolenia na prawa autorskie, inny niż wykonanie dokładnej kopii. Powstała praca nazywana jest „zmodyfikowaną wersją” wcześniejszej pracy lub pracą „opartą na” wcześniejszej pracy.

„Dzieło objęte licencją” oznacza albo niezmodyfikowany Program, albo dzieło oparte na Programie.

„Rozpowszechnianie” utworu oznacza robienie z nim wszystkiego, co bez pozwolenia naraziłoby Cię bezpośrednio lub wtórnie na odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa autorskiego, z wyjątkiem wykonywania go na komputerze lub modyfikowania kopii prywatnej. Rozpowszechnianie obejmuje kopiowanie, rozpowszechnianie (z modyfikacją lub bez), publiczne udostępnianie, aw niektórych krajach także inne działania.

„Przekazywanie” utworu oznacza każdy rodzaj rozpowszechniania, który umożliwia innym stronom wykonywanie lub otrzymywanie kopii. Sama interakcja z użytkownikiem za pośrednictwem sieci komputerowej, bez przesyłania kopii, nie jest przekazem.

Interaktywny interfejs użytkownika wyświetla „Odpowiednie uwagi prawne” w zakresie, w jakim obejmuje wygodną i wyraźnie widoczną funkcję, która (1) wyświetla odpowiednią informację o prawach autorskich oraz (2) informuje użytkownika, że nie ma żadnej gwarancji na dzieło (z wyjątkiem w zakresie, w jakim udzielane są gwarancje), że licencjobiorcy mogą przekazywać utwór na mocy niniejszej Licencji oraz jak przeglądać kopię niniejszej Licencji. Jeśli interfejs przedstawia listę poleceń lub opcji użytkownika, takich jak menu, to wyróżniający się element na liście spełnia to kryterium.

1. Kod źródłowy.

„Kod źródłowy” utworu oznacza preferowaną formę utworu do wprowadzania w nim modyfikacji. „Kod wynikowy” oznacza każdą formę utworu niebędącą źródłem.

„Standardowy interfejs” oznacza interfejs będący oficjalnym standardem zdefiniowanym przez uznany organ normalizacyjny lub, w przypadku interfejsów określonych dla określonego języka programowania, powszechnie używany przez programistów pracujących w tym języku.

„Biblioteki systemowe” wykonywalnego dzieła obejmują wszystko, inne niż dzieło jako całość, co (a) jest zawarte w normalnej formie opakowania Głównego składnika, ale co nie jest częścią tego głównego składnika, oraz (b) służy jedynie umożliwieniu korzystania z pracy z tym głównym komponentem lub zaimplementowaniu standardowego interfejsu, dla którego implementacja jest publicznie dostępna w postaci kodu źródłowego. „Główny składnik” w tym kontekście oznacza główny i niezbędny składnik (jądro, system okien itd.) określonego systemu operacyjnego (jeśli istnieje), na którym działa wykonywalna praca, lub kompilator używany do tworzenia pracy, lub interpreter kodu obiektowego używany do jego uruchomienia.

„Odpowiednie źródło” dla pracy w formie kodu obiektowego oznacza cały kod źródłowy potrzebny do wygenerowania, zainstalowania i (w przypadku pracy wykonywalnej) uruchomienia kodu wynikowego oraz modyfikacji pracy, w tym skrypty kontrolujące te działania. Nie obejmuje to jednak Bibliotek systemowych dzieła, narzędzi ogólnego przeznaczenia ani ogólnie dostępnych bezpłatnych programów, które są używane w niezmienionej postaci do wykonywania tych czynności, ale które nie są częścią dzieła. Na przykład Odpowiednie Źródło obejmuje pliki definicji interfejsu powiązane z plikami źródłowymi utworu oraz kod źródłowy dla bibliotek współdzielonych i dynamicznie połączonych podprogramów, których praca jest specjalnie zaprojektowana, takich jak bezpośrednia komunikacja danych lub przepływ sterowania między tymi podprogramami i inne części pracy.

Odpowiednie Źródło nie musi zawierać niczego, co użytkownicy mogą automatycznie wygenerować z innych części Odpowiedniego Źródła.

Odpowiednim źródłem dla pracy w formie kodu źródłowego jest ta sama praca.

2. Podstawowe uprawnienia.

Wszelkie prawa przyznane na mocy niniejszej Licencji są przyznawane na czas trwania praw autorskich do Programu i są nieodwołalne pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Niniejsza Licencja wyraźnie potwierdza Twoje nieograniczone pozwolenie na uruchamianie niezmodyfikowanego Programu. Wynik uruchomienia utworu objętego licencją jest objęty niniejszą Licencją tylko wtedy, gdy wynik, ze względu na swoją zawartość, stanowi utwór objęty licencją. Niniejsza Licencja potwierdza Twoje prawa do dozwolonego użytku lub inne równoważne prawa, zgodnie z prawem autorskim.

Możesz tworzyć, uruchamiać i rozpowszechniać objęte dzieła, których nie przekazujesz, bez żadnych warunków, o ile Twoja licencja pozostaje w mocy. Możesz przekazywać utwory objęte umową innym osobom wyłącznie w celu dokonania przez nich modyfikacji wyłącznie dla Ciebie lub zapewnić Ci udogodnienia do uruchamiania tych prac, pod warunkiem przestrzegania warunków niniejszej Licencji przy przekazywaniu wszystkich materiałów, nad którymi nie masz kontroli Prawo autorskie. Osoby wykonujące lub obsługujące w ten sposób dzieła objęte umową muszą to robić wyłącznie w Twoim imieniu, pod Twoim kierownictwem i kontrolą, na warunkach, które zabraniają im wykonywania jakichkolwiek kopii Twoich materiałów chronionych prawem autorskim poza ich relacją z Tobą.

Przenoszenie w innych okolicznościach jest dozwolone wyłącznie na warunkach określonych poniżej. Sublicencjonowanie jest niedozwolone; paragraf 10 czyni go zbędnym.

3. Ochrona praw użytkowników przed przepisami dotyczącymi obejścia.

Żaden utwór objęty licencją nie będzie uważany za część skutecznego środka technologicznego w ramach obowiązującego prawa, spełniającego zobowiązania wynikające z artykułu 11 traktatu WIPO o prawach autorskich przyjętego 20 grudnia 1996 r. lub podobnych przepisów zakazujących lub ograniczających obchodzenie takich środków.

Przekazując utwór objęty licencją, zrzekasz się wszelkich uprawnień prawnych do zakazania obchodzenia środków technologicznych w zakresie, w jakim takie obejście jest realizowane poprzez wykonywanie praw wynikających z niniejszej Licencji w odniesieniu do utworu objętego licencją, i zrzekasz się wszelkich zamiarów ograniczenia działania lub modyfikacji pracy jako środka egzekwowania wobec użytkowników utworu praw przysługujących Tobie lub osobom trzecim do zakazania obchodzenia środków technologicznych.

4. Przekazywanie dosłownych kopii.

Możesz przekazywać wierne kopie kodu źródłowego Programu w otrzymanej formie, na dowolnym nośniku, pod warunkiem, że w widoczny i odpowiedni sposób opublikujesz na każdej kopii odpowiednią informację o prawach autorskich; zachować nienaruszone wszystkie uwagi stwierdzające, że niniejsza Licencja i wszelkie niedozwolone warunki dodane zgodnie z sekcją 7 mają zastosowanie do kodu; zachować w stanie nienaruszonym wszystkie zawiadomienia o braku jakiejkolwiek gwarancji; i przekazać wszystkim odbiorcom kopię niniejszej Licencji wraz z Programem.

Możesz pobierać dowolną cenę lub nie pobierać żadnej ceny za każdą przekazywaną kopię, a także możesz oferować wsparcie lub ochronę gwarancyjną za opłatą.

5. Przekazywanie zmodyfikowanych wersji źródłowych.

Możesz przekazać pracę opartą na Programie lub modyfikacje mające na celu wytworzenie jej z Programu w formie kodu źródłowego zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 4, pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków:

 • a) Praca musi być opatrzona wyraźnymi napisami stwierdzającymi, że dokonałeś w niej modyfikacji i podając odpowiednią datę.
 • b) Praca musi być opatrzona wyraźnymi napisami stwierdzającymi, że została wydana na podstawie niniejszej Licencji i wszelkich warunków dodanych zgodnie z sekcją 7. To wymaganie modyfikuje wymaganie w sekcji 4, aby „pozostawić nienaruszone wszystkie notatki”.
 • c) Musisz udzielić licencji na całe dzieło, jako całość, na podstawie niniejszej Licencji każdemu, kto wejdzie w posiadanie kopii. Niniejsza Licencja będzie zatem miała zastosowanie, wraz z wszelkimi mającymi zastosowanie dodatkowymi warunkami sekcji 7, do całości dzieła i wszystkich jego części, niezależnie od sposobu ich zapakowania. Niniejsza Licencja nie zezwala na udzielanie licencji na dzieło w żaden inny sposób, ale nie unieważnia takiego pozwolenia, jeśli otrzymałeś je oddzielnie.
 • d) Jeśli praca ma interaktywne interfejsy użytkownika, każdy z nich musi wyświetlać odpowiednie uwagi prawne; jeśli jednak Program ma interaktywne interfejsy, które nie wyświetlają odpowiednich informacji prawnych, Twoja praca nie musi ich do tego zmuszać.

Kompilacja utworu objętego licencją z innymi odrębnymi i niezależnymi utworami, które ze swej natury nie stanowią rozszerzenia utworu objętego licencją ani nie są z nim połączone w taki sposób, aby tworzyły większy program, w lub na tomie magazynu lub dystrybucji medium, nazywa się „agregatem”, jeśli kompilacja i wynikające z niej prawa autorskie nie są wykorzystywane do ograniczania dostępu lub praw użytkowników kompilacji poza to, na co zezwalają poszczególne utwory. Włączenie utworu objętego licencją do agregatu nie powoduje, że niniejsza Licencja ma zastosowanie do innych części agregatu.

6. Przekazywanie formularzy innych niż źródłowe.

Możesz przekazać utwór objęty licencją w formie kodu wynikowego na warunkach określonych w punktach 4 i 5, pod warunkiem, że przekażesz również Odpowiednie Źródło nadające się do odczytu maszynowego na warunkach niniejszej Licencji, w jeden z następujących sposobów:

 • a) Przekazywać kod wynikowy w produkcie fizycznym (w tym na fizycznym nośniku dystrybucji) lub w nim zawarty, wraz z Odpowiednim Źródłem utrwalonym na trwałym nośniku fizycznym, zwykle używanym do wymiany oprogramowania.
 • b) Przekazywać kod wynikowy w produkcie fizycznym (w tym na fizycznym nośniku dystrybucji) lub w nim zawarty, wraz z pisemną ofertą ważną przez co najmniej trzy lata i tak długo, jak długo będą Państwo oferować części zamienne lub obsługę klienta w tym zakresie modelu produktu, aby dać każdemu, kto posiada kod wynikowy, albo (1) kopię Odpowiedniego Źródła dla całego oprogramowania w produkcie, który jest objęty niniejszą Licencją, na trwałym nośniku fizycznym, zwyczajowo używanym do wymiany oprogramowania, za cenę nie więcej niż rozsądny koszt fizycznego przekazania źródła lub (2) dostęp do bezpłatnego kopiowania Odpowiedniego źródła z serwera sieciowego.
 • c) Przekazywać indywidualne kopie kodu wynikowego wraz z kopią pisemnej oferty dostarczenia Odpowiedniego Źródła. Ta alternatywa jest dozwolona tylko okazjonalnie i niekomercyjnie i tylko wtedy, gdy otrzymałeś kod wynikowy z taką ofertą, zgodnie z podsekcją 6b.
 • d) Przekazywać kod wynikowy, oferując dostęp z wyznaczonego miejsca (bezpłatnie lub za opłatą) i oferować równoważny dostęp do Odpowiedniego Źródła w ten sam sposób przez to samo miejsce bez dodatkowych opłat. Nie musisz wymagać od odbiorców kopiowania odpowiedniego źródła wraz z kodem wynikowym. Jeśli miejscem kopiowania kodu wynikowego jest serwer sieciowy, Odpowiednie Źródło może znajdować się na innym serwerze (obsługiwanym przez użytkownika lub stronę trzecią), który obsługuje równoważne funkcje kopiowania, pod warunkiem, że obok kodu wynikowego zachowane zostaną wyraźne wskazówki wskazujące, gdzie znajdź odpowiednie źródło. Niezależnie od tego, na jakim serwerze znajduje się Odpowiednie źródło, użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że jest ono dostępne tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia tych wymagań.
 • e) Przekazywać kod wynikowy za pomocą transmisji peer-to-peer, pod warunkiem poinformowania innych partnerów, gdzie kod wynikowy i odpowiednie źródło pracy są oferowane ogółowi społeczeństwa bezpłatnie na podstawie podsekcji 6d.

Możliwa do oddzielenia część kodu wynikowego, którego kod źródłowy jest wykluczony z Odpowiedniego źródła jako Biblioteka systemowa, nie musi być uwzględniana przy przekazywaniu pracy z kodem wynikowym.

„Produkt użytkownika” to (1) „produkt konsumpcyjny”, co oznacza każdą materialną własność osobistą, która jest zwykle używana do celów osobistych, rodzinnych lub domowych, lub (2) wszystko zaprojektowane lub sprzedawane w celu wbudowania w mieszkanie. Przy ustalaniu, czy produkt jest produktem konsumpcyjnym, przypadki wątpliwe rozstrzyga się na korzyść pokrycia. W przypadku określonego produktu otrzymanego przez konkretnego użytkownika, „zwykle używany” odnosi się do typowego lub powszechnego użytkowania tej klasy produktu, niezależnie od statusu konkretnego użytkownika lub sposobu, w jaki dany użytkownik faktycznie używa, oczekuje lub ma być używany, produkt. Produkt jest produktem konsumpcyjnym niezależnie od tego, czy produkt ma istotne zastosowania komercyjne, przemysłowe czy niekonsumpcyjne, chyba że takie zastosowania stanowią jedyny znaczący sposób użytkowania produktu.

„Informacje o instalacji” dla Produktu Użytkownika oznaczają wszelkie metody, procedury, klucze autoryzacyjne lub inne informacje wymagane do zainstalowania i wykonania zmodyfikowanych wersji dzieła objętego usługą w tym Produkcie Użytkownika ze zmodyfikowanej wersji Odpowiedniego Źródła. Informacje muszą wystarczyć, aby zapewnić, że dalsze funkcjonowanie zmodyfikowanego kodu wynikowego nie zostanie w żadnym przypadku uniemożliwione ani zakłócone wyłącznie z powodu dokonania modyfikacji.

Jeśli przekażesz utwór z kodem wynikowym na mocy niniejszej sekcji w, z lub specjalnie do użytku w Produkcie Użytkownika, a przekazanie nastąpi w ramach transakcji, w ramach której prawo posiadania i używania Produktu Użytkownika zostanie przeniesione na odbiorcy na zawsze lub na czas określony (niezależnie od charakteru transakcji), Odpowiedniemu Źródłu, o którym mowa w tej sekcji, muszą towarzyszyć Informacje o instalacji. Wymóg ten nie ma jednak zastosowania, jeśli ani użytkownik, ani żadna osoba trzecia nie zachowują możliwości zainstalowania zmodyfikowanego kodu wynikowego na produkcie użytkownika (na przykład praca została zainstalowana w pamięci ROM).

Wymóg dostarczenia Informacji o instalacji nie obejmuje wymogu dalszego świadczenia pomocy technicznej, gwarancji lub aktualizacji dzieła, które zostało zmodyfikowane lub zainstalowane przez odbiorcę, lub Produktu użytkownika, w którym zostało zmodyfikowane lub zainstalowane. Odmowa dostępu do sieci może nastąpić w przypadku, gdy sama modyfikacja istotnie i niekorzystnie wpływa na działanie sieci lub narusza zasady i protokoły komunikacji w sieci.

Przekazane Odpowiednie Źródło i dostarczone Informacje dotyczące Instalacji, zgodnie z niniejszą sekcją, muszą mieć format, który jest publicznie udokumentowany (i z implementacją dostępną publicznie w postaci kodu źródłowego) i nie mogą wymagać specjalnego hasła ani klucza do rozpakowania, odczytania lub kopiowanie.

7. Warunki dodatkowe.

„Dodatkowe uprawnienia” to warunki, które uzupełniają warunki niniejszej Licencji poprzez wyjątki od jednego lub kilku jej warunków. Dodatkowe uprawnienia, które mają zastosowanie do całego Programu, będą traktowane tak, jakby były zawarte w niniejszej Licencji, w zakresie, w jakim są ważne zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dodatkowe zezwolenia dotyczą tylko części Programu, ta część może być używana oddzielnie w ramach tych zezwoleń, ale cały Program podlega niniejszej Licencji bez względu na dodatkowe zezwolenia.

Przekazując kopię utworu objętego licencją, możesz według własnego uznania usunąć wszelkie dodatkowe zezwolenia z tej kopii lub z dowolnej jej części. (Dodatkowe zezwolenia mogą zostać napisane w taki sposób, aby wymagały ich usunięcia w niektórych przypadkach, gdy modyfikujesz dzieło.) Możesz umieścić dodatkowe zezwolenia na materiałach dodanych przez Ciebie do dzieła objętego licencją, co do których masz lub możesz udzielić odpowiednich zezwoleń dotyczących praw autorskich.

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Licencji, w przypadku materiałów dodanych przez Ciebie do dzieła objętego licencją, możesz (za zgodą posiadaczy praw autorskich do tego materiału) uzupełnić warunki niniejszej Licencji o warunki:

 • a) Zrzeczenie się gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności w sposób odmienny od warunków określonych w punktach 15 i 16 niniejszej Licencji; Lub
 • b) Wymaganie zachowania określonych, uzasadnionych uwag prawnych lub przypisań autora w tym materiale lub w odpowiednich informacjach prawnych wyświetlanych przy zawierających go utworach; Lub
 • c) Zakaz wprowadzania w błąd co do pochodzenia tego materiału lub wymaganie, aby zmodyfikowane wersje takiego materiału były oznaczane w rozsądny sposób jako różniące się od wersji oryginalnej; Lub
 • d) Ograniczenie używania w celach reklamowych nazw licencjodawców lub autorów materiału; Lub
 • e) Odmowa przyznania praw wynikających z przepisów o znakach towarowych do używania niektórych nazw handlowych, znaków towarowych lub znaków usługowych; Lub
 • f) Wymaganie odszkodowania od licencjodawców i autorów tego materiału przez każdego, kto przekazuje materiał (lub jego zmodyfikowane wersje) z umownymi założeniami odpowiedzialności wobec odbiorcy, za wszelką odpowiedzialność, którą te założenia umowne nakładają bezpośrednio na tych licencjodawców i autorów.

Wszystkie inne niedozwolone warunki dodatkowe są uważane za „dalsze ograniczenia” w rozumieniu punktu 10. Jeśli Program w takiej postaci, w jakiej go otrzymałeś lub jakakolwiek jego część zawiera informację stwierdzającą, że podlega niniejszej Licencji wraz z warunkiem, który stanowi dalsze ograniczenie, możesz usunąć to określenie. Jeśli dokument licencyjny zawiera dalsze ograniczenia, ale zezwala na ponowne udzielanie licencji lub przekazywanie na mocy niniejszej Licencji, możesz dodać do dzieła objętego umową materiał podlegający warunkom tego dokumentu licencyjnego, pod warunkiem, że dalsze ograniczenia nie będą obowiązywać po takim ponownym udzieleniu licencji lub przeniesieniu.

Jeśli dodasz warunki do pracy objętej licencją zgodnie z tą sekcją, musisz umieścić w odpowiednich plikach źródłowych oświadczenie o dodatkowych warunkach, które mają zastosowanie do tych plików, lub informację wskazującą, gdzie znaleźć odpowiednie warunki.

Dodatkowe warunki, zezwalające lub niedopuszczalne, mogą być określone w formie odrębnej pisemnej licencji lub określone jako wyjątki; powyższe wymagania mają zastosowanie w obu kierunkach.

8. Wypowiedzenie.

Nie możesz propagować ani modyfikować dzieła objętego licencją, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Licencji. Wszelkie próby jej rozpowszechniania lub modyfikowania w inny sposób są nieważne i automatycznie wygasają prawa użytkownika wynikające z niniejszej Licencji (w tym wszelkie licencje patentowe przyznane na mocy trzeciego akapitu sekcji 11).

Jeśli jednak zaprzestaniesz wszelkich naruszeń niniejszej Licencji, Twoja licencja udzielona przez konkretnego właściciela praw autorskich zostanie przywrócona (a) tymczasowo, chyba że właściciel praw autorskich wyraźnie i ostatecznie wypowie Twoją licencję oraz (b) na stałe, jeśli właściciel praw autorskich nie powiadomić Cię o naruszeniu w rozsądny sposób przed upływem 60 dni od ustania.

Co więcej, Twoja licencja udzielona przez konkretnego właściciela praw autorskich zostaje trwale przywrócona, jeśli właściciel praw autorskich powiadomi Cię o naruszeniu w rozsądny sposób. i usuniesz naruszenie przed upływem 30 dni od otrzymania powiadomienia.

Wygaśnięcie praw użytkownika wynikających z tej sekcji nie powoduje wygaśnięcia licencji stron, które otrzymały od użytkownika kopie lub prawa na mocy niniejszej Licencji. Jeśli Twoje prawa zostały zakończone i nie zostały trwale przywrócone, nie kwalifikujesz się do otrzymania nowych licencji na ten sam materiał zgodnie z sekcją 10.

9. Akceptacja nie jest wymagana w przypadku posiadania kopii.

Akceptacja niniejszej Licencji nie jest wymagana w celu otrzymania lub uruchomienia kopii Programu. Pomocnicze rozpowszechnianie utworu objętego licencją, które następuje wyłącznie w wyniku korzystania z transmisji peer-to-peer w celu otrzymania kopii, również nie wymaga akceptacji. Jednak nic poza niniejszą Licencją nie daje użytkownikowi pozwolenia na rozpowszechnianie lub modyfikowanie jakiejkolwiek objętej nią pracy. Te działania naruszają prawa autorskie, jeśli nie akceptujesz tej Licencji. Dlatego modyfikując lub rozpowszechniając utwór objęty licencją, wyrażasz zgodę na taką Licencję.

10. Automatyczne licencjonowanie dalszych odbiorców.

Za każdym razem, gdy przekazujesz utwór objęty licencją, odbiorca automatycznie otrzymuje licencję od pierwotnych licencjodawców na uruchamianie, modyfikowanie i rozpowszechnianie tego utworu, z zastrzeżeniem niniejszej Licencji. Nie ponosisz odpowiedzialności za egzekwowanie przestrzegania niniejszej Licencji przez osoby trzecie.

„Transakcja podmiotowa” to transakcja przekazująca kontrolę nad organizacją lub zasadniczo wszystkimi aktywami jednej organizacji, lub dzieląca organizację lub łącząca organizacje. Jeżeli rozpowszechnianie utworu objętego umową wynika z transakcji podmiotu, każda strona tej transakcji, która otrzymuje kopię utworu, otrzymuje również wszelkie licencje na utwór, który poprzednik strony będący w interesie miał lub mógł udzielić na mocy poprzedniego akapitu, a także prawo do posiadania Odpowiedniego Źródła pracy od zainteresowanego poprzednika, jeśli poprzednik je posiada lub może je uzyskać przy rozsądnych staraniach.

Nie możesz nakładać żadnych dalszych ograniczeń na korzystanie z praw przyznanych lub potwierdzonych w ramach niniejszej Licencji. Na przykład, nie możesz nakładać opłat licencyjnych, tantiem ani innych opłat za korzystanie z praw przyznanych na mocy niniejszej Licencji, a także nie możesz wszczynać sporów sądowych (w tym roszczeń wzajemnych lub roszczeń wzajemnych w pozwie sądowym) zarzucających, że jakiekolwiek roszczenie patentowe zostało naruszone poprzez tworzenie, używanie, sprzedawanie, oferowanie na sprzedaż lub importowanie Programu lub jakiejkolwiek jego części.

11. Patenty.

„Współtwórca” to właściciel praw autorskich, który na mocy niniejszej Licencji zezwala na używanie Programu lub dzieła, na którym Program jest oparty. Utwór licencjonowany w ten sposób nazywany jest „wersją kontrybutora”.

„Istotne roszczenia patentowe” kontrybutora to wszystkie roszczenia patentowe będące własnością kontrybutora lub przez niego kontrolowane, niezależnie od tego, czy zostały już nabyte, czy nabyte w przyszłości, które zostałyby naruszone w jakikolwiek sposób dozwolony na mocy niniejszej Licencji, polegający na tworzeniu, używaniu lub sprzedawaniu wersji kontrybutora, ale nie obejmują roszczeń, które zostałyby naruszone jedynie w wyniku dalszych modyfikacji wersji dostawcy. Dla celów tej definicji „kontrola” obejmuje prawo do udzielania sublicencji patentowych w sposób zgodny z wymaganiami niniejszej Licencji.

Każdy współtwórca udziela użytkownikowi niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji patentowej w ramach podstawowych roszczeń patentowych współtwórcy, na tworzenie, używanie, sprzedawanie, oferowanie na sprzedaż, importowanie i inne uruchamianie, modyfikowanie i propagowanie zawartości jego wersji współtwórcy.

W poniższych trzech paragrafach „licencja patentowa” oznacza jakąkolwiek wyraźną zgodę lub zobowiązanie, jakkolwiek wyrażone, do nieegzekwowania patentu (np. „Udzielenie” takiej licencji patentowej stronie oznacza zawarcie takiej umowy lub zobowiązanie do nieegzekwowania patentu wobec strony.

Jeśli przekażesz dzieło objęte umową, świadomie opierając się na licencji patentowej, a Odpowiednie Źródło dzieła nie jest dostępne dla nikogo do kopiowania, bezpłatnie i zgodnie z warunkami niniejszej Licencji, za pośrednictwem publicznie dostępnego serwera sieciowego lub innego łatwo dostępnego środków, wówczas musisz albo (1) spowodować, aby Odpowiednie Źródło było dostępne, albo (2) zorganizować pozbawienie się korzyści wynikających z licencji patentowej na tę konkretną pracę, albo (3) zorganizować, w sposób zgodny z wymagania niniejszej Licencji, aby rozszerzyć licencję patentową na dalszych odbiorców. „Świadome poleganie” oznacza, że masz rzeczywistą wiedzę, że gdyby nie licencja patentowa, przekazywanie przez Ciebie utworu objętego licencją w kraju lub korzystanie przez odbiorcę z utworu objętego licencją w kraju naruszyłoby jeden lub więcej możliwych do zidentyfikowania patentów w tym kraju, w którym mają powody, by sądzić, że są ważne.

Jeśli, na mocy lub w związku z pojedynczą transakcją lub porozumieniem, przekazujesz lub rozpowszechniasz poprzez zamówienie przeniesienia, dzieło objęte umową i udzielasz licencji patentowej niektórym stronom otrzymującym dzieło objęte umową, upoważniającej je do używania, propagowania, modyfikowania lub przekazać konkretną kopię dzieła objętego licencją, udzielona licencja patentowa zostaje automatycznie rozszerzona na wszystkich odbiorców dzieła objętego licencją i dzieł na nim opartych.

Licencja patentowa jest „dyskryminująca”, jeśli nie obejmuje swoim zakresem, zakazuje korzystania z jednego lub więcej praw, które są wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Licencji, lub jest uzależniona od niewykonywania jednego lub więcej praw. Nie możesz przekazywać utworu objętego umową, jeśli jesteś stroną umowy ze stroną trzecią, która zajmuje się dystrybucją oprogramowania, w ramach której dokonujesz płatności na rzecz strony trzeciej na podstawie zakresu swojej działalności polegającej na przekazywaniu pracy, oraz na mocy której strona trzecia udziela którejkolwiek ze stron, która otrzyma od ciebie dzieło objęte licencją, dyskryminującą licencję patentową (a) w związku z przekazanymi przez ciebie kopiami dzieła objętego licencją (lub kopiami sporządzonymi z tych kopii) lub ( b) przede wszystkim w związku z określonymi produktami lub kompilacjami, które zawierają dzieło objęte umową, chyba że zawarłeś taką umowę lub udzielono licencji patentowej przed 28 marca 2007 r.

Żadne z postanowień niniejszej Licencji nie może być interpretowane jako wyłączające lub ograniczające jakąkolwiek dorozumianą licencję lub inne mechanizmy obrony przed naruszeniem, które mogą być dostępne dla użytkownika na mocy obowiązującego prawa patentowego.

12. Zakaz wyrzekania się cudzej wolności.

Jeśli na użytkownika zostaną nałożone warunki (na mocy orzeczenia sądowego, umowy lub w inny sposób), które są sprzeczne z warunkami niniejszej Licencji, nie zwalniają one użytkownika z warunków niniejszej Licencji. Jeśli nie możesz przekazać utworu objętego licencją w celu jednoczesnego spełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Licencji i wszelkich innych stosownych zobowiązań, w konsekwencji nie możesz go w ogóle przekazać. Na przykład, jeśli zgadzasz się na warunki, które zobowiązują cię do pobierania opłat licencyjnych za dalsze przekazywanie od tych, którym przekazujesz Program, jedynym sposobem na spełnienie zarówno tych warunków, jak i niniejszej Licencji byłoby całkowite powstrzymanie się od przekazywania Programu.

13. Używaj z Powszechną Licencją Publiczną GNU Affero.

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Licencji, masz pozwolenie na połączenie lub połączenie dowolnego dzieła objętego licencją z dziełem objętym licencją na podstawie wersji 3 Powszechnej Licencji Publicznej GNU Affero w jedno połączone dzieło i przekazanie powstałego dzieła. Warunki niniejszej Licencji będą nadal obowiązywać w odniesieniu do części, która jest dziełem objętym licencją, ale specjalne wymagania Powszechnej Licencji Publicznej GNU Affero, sekcja 13, dotyczące interakcji za pośrednictwem sieci, będą miały zastosowanie do kombinacji jako takiej.

14. Zmienione wersje niniejszej Licencji.

Fundacja Wolnego Oprogramowania może od czasu do czasu publikować poprawione i/lub nowe wersje Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Takie nowe wersje będą podobne w duchu do obecnej wersji, ale mogą różnić się szczegółami w celu rozwiązania nowych problemów lub wątpliwości.

Każda wersja ma wyróżniający numer wersji. Jeśli Program określa, że odnosi się do niego określona numerowana wersja Powszechnej Licencji Publicznej GNU „lub jakakolwiek późniejsza wersja”, masz możliwość przestrzegania warunków tej numerowanej wersji lub dowolnej późniejszej wersji opublikowanej przez Wolne Oprogramowanie Fundacja. Jeśli Program nie określa numeru wersji Powszechnej Licencji Publicznej GNU, możesz wybrać dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną przez Free Software Foundation.

Jeśli Program określa, że pełnomocnik może decydować, które przyszłe wersje Powszechnej Licencji Publicznej GNU mogą być używane, publiczne oświadczenie tego pełnomocnika o akceptacji danej wersji na stałe upoważnia użytkownika do wybrania tej wersji dla Programu.

Późniejsze wersje licencji mogą dawać dodatkowe lub inne uprawnienia. Jednak żadne dodatkowe obowiązki nie są nakładane na żadnego autora ani właściciela praw autorskich w wyniku wyboru późniejszej wersji.

15. Wyłączenie gwarancji.

NA PROGRAM NIE UDZIELA SIĘ GWARANCJI W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. Z WYJĄTKIEM SYTUACJI PISEMNYCH WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH I/LUB INNE STRONY DOSTARCZAJĄ PROGRAM „W STANIE, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU . CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI PROGRAMU SPOCZYWA NA CIEBIE. JEŚLI PROGRAM OKAŻE SIĘ WADLIWY, UŻYTKOWNIK PONOSI KOSZTY WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH SERWISÓW, NAPRAW LUB POPRAWEK.

16. Ograniczenie odpowiedzialności.

W ŻADNYM WYPADKU, JEŚLI NIE JEST TO WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LUB NIE UZGODNIONO NA PISEMNIE, JAKIEKOLWIEK POSIADACZ PRAW AUTORSKICH ANI JAKAŚ INNA STRONA, KTÓRA MODYFIKUJE I/LUB PRZEKAZUJE PROGRAM ZGODNIE Z POWYŻSZYM DOZWOLENIEM, NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA SZKODY, W TYM JAKIEKOLWIEK OGÓLNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA PROGRAMU (W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĄ DANYCH LUB USTAWIENIEM NIEDOKŁADNOŚCI DANYCH LUB STRATY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE LUB NIEDZIAŁANIE PROGRAMU Z INNYMI PROGRAMAMI), NAWET JEŚLI TAKI POSIADACZ LUB INNA STRONA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

17. Interpretacja sekcji 15 i 16.

Jeżeli zrzeczenie się gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie może mieć lokalnego skutku prawnego zgodnie z ich warunkami, sądy rewizyjne zastosują lokalne prawo, które jest najbardziej zbliżone do bezwzględnego zrzeczenia się wszelkiej odpowiedzialności cywilnej w związku z Programem, chyba że gwarancja lub założenie odpowiedzialności towarzyszy kopia Programu w zamian za opłatę.

KONIEC WARUNKÓW

Jak stosować te warunki do nowych programów

Jeśli tworzysz nowy program i chcesz, aby był jak najbardziej użyteczny dla ogółu, najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest uczynienie go wolnym oprogramowaniem, które każdy może redystrybuować i zmieniać na tych warunkach.

W tym celu dołącz do programu następujące uwagi. Najbezpieczniej jest dołączyć je na początku każdego pliku źródłowego, aby najefektywniej stwierdzić wyłączenie gwarancji; a każdy plik powinien zawierać co najmniej wiersz „copyright” oraz odnośnik do miejsca, w którym znajduje się pełna informacja.

  Prawa autorskie (C) Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania, w wersji 3 Licencji lub (według własnego uznania) dowolnej późniejszej wersji. Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; nawet bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji można znaleźć w Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Wraz z tym programem powinieneś otrzymać kopię Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Jeśli nie, zobacz .

Dodaj również informację o sposobie kontaktu z Tobą drogą elektroniczną i papierową.

Jeśli program wykonuje interakcję z terminalem, spraw, aby wyświetlał krótkie powiadomienie w ten sposób, gdy uruchamia się w trybie interaktywnym:

  Prawa autorskie (C) Ten program nie jest objęty ABSOLUTNIE BEZ GWARANCJI; aby uzyskać szczegółowe informacje, wpisz `show w'. To jest wolne oprogramowanie i możesz je redystrybuować pod pewnymi warunkami; wpisz `show c', aby zobaczyć szczegóły.

Hipotetyczne polecenia `show w' i `show c' powinny pokazywać odpowiednie części Powszechnej Licencji Publicznej. Oczywiście polecenia twojego programu mogą być inne; w przypadku interfejsu GUI użyłbyś „o polu”.

Powinieneś również poprosić swojego pracodawcę (jeśli pracujesz jako programista) lub szkołę, jeśli istnieje, o podpisanie „zrzeczenia się praw autorskich” do programu, jeśli to konieczne. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz jak zastosować i postępować zgodnie z licencją GNU GPL, zobacz <https://www.gnu.org/licenses/>.

Powszechna Licencja Publiczna GNU nie zezwala na włączanie twojego programu do programów własnościowych. Jeśli twój program jest biblioteką podprogramów, możesz uznać za bardziej przydatne zezwolenie na łączenie zastrzeżonych aplikacji z biblioteką. Jeśli chcesz to zrobić, użyj Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU zamiast niniejszej Licencji. Ale najpierw przeczytaj <https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>.