Lisens

GNU GENERELL OFFENTLIG LISENS

Versjon 3, 29. juni 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>

Alle har lov til å kopiere og distribuere ordrette kopier av dette lisensdokumentet, men det er ikke tillatt å endre det.

Innledning

GNU General Public License er en fri lisens for programvare og andre typer verk.

Lisensene for de fleste programvarer og andre praktiske verk er utformet for å ta fra deg friheten til å dele og endre verkene. GNU General Public License er derimot ment å garantere din frihet til å dele og endre alle versjoner av et program - for å sikre at det forblir fri programvare for alle brukerne. Vi i Free Software Foundation bruker GNU General Public License for det meste av programvaren vår, og den gjelder også for alle andre verk som utgis på denne måten av opphavspersonene. Du kan også bruke den på dine programmer.

Når vi snakker om fri programvare, mener vi frihet, ikke pris. Våre General Public Licenses er utformet for å sikre at du har frihet til å distribuere kopier av fri programvare (og ta betalt for dem hvis du ønsker det), at du mottar kildekoden eller kan få tak i den hvis du vil ha den, at du kan endre programvaren eller bruke deler av den i nye frie programmer, og at du vet at du kan gjøre disse tingene.

For å beskytte rettighetene dine må vi hindre andre i å nekte deg disse rettighetene eller be deg om å oppgi dem. Derfor har du et visst ansvar hvis du distribuerer kopier av programvaren, eller hvis du modifiserer den: ansvar for å respektere andres frihet.

Hvis du for eksempel distribuerer kopier av et slikt program, enten det er gratis eller mot betaling, må du gi mottakerne de samme frihetene som du selv har fått. Du må sørge for at også de får eller kan få kildekoden. Og du må vise dem disse vilkårene, slik at de kjenner sine rettigheter.

Utviklere som bruker GNU GPL, beskytter dine rettigheter i to trinn: (1) de hevder opphavsrett til programvaren, og (2) de tilbyr deg denne lisensen som gir deg lovlig tillatelse til å kopiere, distribuere og/eller modifisere den.

For å beskytte utviklerne og opphavsmennene forklarer GPL tydelig at det ikke er noen garanti for denne frie programvaren. Av hensyn til både brukere og opphavsmenn krever GPL at endrede versjoner merkes som endret, slik at problemene ikke feilaktig kan tilskrives opphavsmennene til tidligere versjoner.

Noen enheter er utformet slik at brukerne ikke får tilgang til å installere eller kjøre endrede versjoner av programvaren i dem, selv om produsenten kan gjøre det. Dette er grunnleggende uforenlig med målet om å beskytte brukernes frihet til å endre programvaren. Det systematiske mønsteret for slikt misbruk forekommer når det gjelder produkter som skal brukes av privatpersoner, og det er nettopp her det er mest uakseptabelt. Derfor har vi utformet denne versjonen av GPL slik at den forbyr denne praksisen for disse produktene. Hvis slike problemer oppstår på andre områder, står vi klare til å utvide denne bestemmelsen til disse områdene i fremtidige versjoner av GPL, dersom det er nødvendig for å beskytte brukernes frihet.

Endelig er alle programmer konstant truet av programvarepatenter. Statene bør ikke tillate at patenter begrenser utvikling og bruk av programvare på allmenne datamaskiner, men i de landene som gjør det, ønsker vi å unngå den spesielle faren for at patenter på et fritt program i praksis kan gjøre det proprietært. For å forhindre dette sikrer GPL at patenter ikke kan brukes til å gjøre programmet ufritt.

De nøyaktige vilkårene for kopiering, distribusjon og endring følger nedenfor.

VILKÅR OG BETINGELSER

0. Definisjoner.

"Denne lisensen" refererer til versjon 3 av GNU General Public License.

Med "opphavsrett" menes også opphavsrettslignende lover som gjelder for andre typer verk, for eksempel halvledermasker.

"Programmet" refererer til ethvert opphavsrettslig beskyttet verk som er lisensiert under denne lisensen. Hver lisenstaker tiltales som "du". "Lisenstakere" og "mottakere" kan være enkeltpersoner eller organisasjoner.

Å "modifisere" et verk betyr å kopiere fra eller tilpasse hele eller deler av verket på en måte som krever opphavsrettslig tillatelse, bortsett fra å lage en nøyaktig kopi. Det resulterende verket kalles en "modifisert versjon" av det tidligere verket eller et verk som er "basert på" det tidligere verket.

Et "omfattet verk" betyr enten det umodifiserte Programmet eller et verk basert på Programmet.

Å "spre" et verk betyr å gjøre noe med det som, uten tillatelse, vil gjøre deg direkte eller sekundært ansvarlig for krenkelse i henhold til gjeldende lov om opphavsrett, med unntak av å kjøre det på en datamaskin eller modifisere en privat kopi. Spredning omfatter kopiering, distribusjon (med eller uten endringer), tilgjengeliggjøring for allmennheten, og i noen land også andre aktiviteter.

Å "formidle" et verk betyr enhver form for spredning som gjør det mulig for andre parter å lage eller motta eksemplarer. Ren interaksjon med en bruker gjennom et datanettverk, uten overføring av et eksemplar, er ikke overføring.

Et interaktivt brukergrensesnitt viser "Passende juridiske merknader" i den grad det inkluderer en praktisk og godt synlig funksjon som (1) viser en passende opphavsrettslig merknad, og (2) forteller brukeren at det ikke er noen garanti for verket (unntatt i den grad garantier er gitt), at lisenstakere kan formidle verket under denne lisensen, og hvordan man kan se en kopi av denne lisensen. Hvis grensesnittet presenterer en liste over brukerkommandoer eller alternativer, for eksempel en meny, oppfyller et fremtredende element i listen dette kriteriet.

1. Kildekode.

Med "kildekoden" for et verk menes den foretrukne formen av verket for å gjøre endringer i det. Med "objektkode" menes enhver form av et verk som ikke er kildekoden.

Med "standardgrensesnitt" menes et grensesnitt som enten er en offisiell standard definert av et anerkjent standardiseringsorgan, eller, når det gjelder grensesnitt som er spesifisert for et bestemt programmeringsspråk, et grensesnitt som er mye brukt blant utviklere som arbeider med det språket.

"Systembibliotekene" til et kjørbart verk omfatter alt, bortsett fra verket som helhet, som (a) er inkludert i den normale formen for pakking av en hovedkomponent, men som ikke er en del av denne hovedkomponenten, og (b) kun tjener til å muliggjøre bruk av verket med denne hovedkomponenten, eller til å implementere et standardgrensesnitt for hvilket en implementering er tilgjengelig for allmennheten i form av kildekode. En "hovedkomponent" betyr i denne sammenheng en vesentlig hovedkomponent (kjerne, vindussystem osv.) i det spesifikke operativsystemet (hvis det finnes) som det kjørbare verket kjører på, eller en kompilator som brukes til å produsere verket, eller en objektkodetolker som brukes til å kjøre det.

Med "Tilsvarende kilde" for et verk i objektkodeform menes all kildekoden som er nødvendig for å generere, installere og (for et kjørbart verk) kjøre objektkoden og for å modifisere verket, inkludert skript for å kontrollere disse aktivitetene. Det omfatter imidlertid ikke verkets systembiblioteker, generelle verktøy eller allment tilgjengelige gratisprogrammer som brukes umodifisert til å utføre disse aktivitetene, men som ikke er en del av verket. Tilsvarende kilde omfatter for eksempel grensesnittdefinisjonsfiler som er knyttet til kildefiler for verket, og kildekoden for delte biblioteker og dynamisk lenkede underprogrammer som verket er spesielt utformet for å kreve, for eksempel ved intim datakommunikasjon eller kontrollflyt mellom disse underprogrammene og andre deler av verket.

Den korresponderende kilden trenger ikke å inneholde noe som brukerne kan regenerere automatisk fra andre deler av den korresponderende kilden.

Den korresponderende kilden for et verk i kildekodeform er det samme verket.

2. Grunnleggende tillatelser.

Alle rettigheter som gis under denne lisensen er gitt for programmets opphavsrettslige periode, og er ugjenkallelige forutsatt at de angitte vilkårene er oppfylt. Denne lisensen bekrefter uttrykkelig din ubegrensede tillatelse til å kjøre det umodifiserte programmet. Resultatet av kjøring av et verk som omfattes av denne lisensen er kun dekket av denne lisensen dersom resultatet, gitt dets innhold, utgjør et verk som omfattes av denne lisensen. Denne lisensen anerkjenner dine rettigheter til rimelig bruk eller tilsvarende, i henhold til lov om opphavsrett.

Du kan lage, kjøre og spre omfattede verk som du ikke overfører, uten betingelser så lenge lisensen din ellers forblir i kraft. Du kan overdra verker som omfattes til andre med det ene formål å få dem til å gjøre endringer utelukkende for deg, eller gi deg fasiliteter for å kjøre disse verkene, forutsatt at du overholder vilkårene i denne lisensen ved overføring av alt materiale som du ikke kontrollerer opphavsretten til. De som på denne måten lager eller kjører de omfattede verkene for deg, må gjøre det utelukkende på dine vegne, under din ledelse og kontroll, på vilkår som forbyr dem å lage kopier av ditt opphavsrettsbeskyttede materiale utenfor deres forhold til deg.

Overdragelse under andre omstendigheter er kun tillatt på de vilkår som er angitt nedenfor. Underlisensiering er ikke tillatt; § 10 gjør det unødvendig.

3. Beskyttelse av brukernes juridiske rettigheter mot omgåelseslovgivning.

Ingen verk som omfattes, skal anses som del av et effektivt teknisk tiltak i henhold til noen gjeldende lov som oppfyller forpliktelsene i henhold til artikkel 11 i WIPO-traktaten om opphavsrett vedtatt 20. desember 1996, eller lignende lover som forbyr eller begrenser omgåelse av slike tiltak.

Når du overfører et omfattet verk, fraskriver du deg enhver juridisk rett til å forby omgåelse av teknologiske tiltak i den grad slik omgåelse skjer ved å utøve rettigheter under denne lisensen med hensyn til det omfattede verket, og du fraskriver deg enhver intensjon om å begrense bruk eller endring av verket som et middel til å håndheve, mot verkets brukere, dine eller tredjeparters juridiske rettigheter til å forby omgåelse av teknologiske tiltak.

4. Formidling av ordrette kopier.

Du kan overføre ordrette kopier av programmets kildekode etter hvert som du mottar den, på et hvilket som helst medium, forutsatt at du på en iøynefallende og passende måte publiserer en passende opphavsrettserklæring på hver kopi; beholder intakt alle merknader om at denne lisensen og eventuelle ikke-tillatende vilkår som er lagt til i samsvar med avsnitt 7, gjelder for koden; beholder intakt alle merknader om at det ikke foreligger noen garanti; og gir alle mottakere en kopi av denne lisensen sammen med programmet.

Du kan kreve en hvilken som helst pris eller ingen pris for hver kopi du formidler, og du kan tilby support eller garantibeskyttelse mot et gebyr.

5. Formidling av modifiserte kildeversjoner.

Du kan overføre et verk basert på Programmet, eller modifikasjonene for å produsere det fra Programmet, i form av kildekode i henhold til vilkårene i avsnitt 4, forutsatt at du også oppfyller alle disse vilkårene:

 • a) Verket må være tydelig merket med at du har endret det, og med en relevant dato.
 • b) Verket skal være påført tydelige merknader om at det er frigitt i henhold til denne lisensen og eventuelle vilkår som er lagt til i henhold til § 7. Dette kravet modifiserer kravet i punkt 4 om å "beholde alle merknader intakte".
 • c) Du må lisensiere hele verket, som en helhet, under denne lisensen til alle som kommer i besittelse av en kopi. Denne lisensen vil derfor gjelde, sammen med eventuelle tilleggsvilkår i § 7, for hele verket og alle dets deler, uavhengig av hvordan de er pakket. Denne lisensen gir ingen tillatelse til å lisensiere verket på noen annen måte, men den opphever ikke en slik tillatelse dersom du har mottatt den separat.
 • d) Hvis verket har interaktive brukergrensesnitt, må hvert av dem vise Passende juridiske merknader; men hvis programmet har interaktive grensesnitt som ikke viser Passende juridiske merknader, trenger ikke verket ditt å sørge for at de gjør det.

En sammenstilling av et omfattet verk med andre separate og uavhengige verk, som ikke i sin natur er utvidelser av det omfattede verket, og som ikke er kombinert med det slik at det danner et større program, i eller på et volum av et lagrings- eller distribusjonsmedium, kalles et "aggregat" hvis sammenstillingen og den resulterende opphavsretten ikke brukes til å begrense tilgangen eller de juridiske rettighetene til brukerne av sammenstillingen utover det som de individuelle verkene tillater. Inkludering av et omfattet verk i en sammenstilling medfører ikke at denne lisensen gjelder for de øvrige delene av sammenstillingen.

6. Formidling av skjemaer som ikke er kilde.

Du kan overføre et omfattet verk i objektkodeform i henhold til vilkårene i avsnitt 4 og 5, forutsatt at du også overfører den maskinlesbare korresponderende kildekode i henhold til vilkårene i denne lisensen, på en av disse måtene:

 • a) Formidle objektkoden i, eller nedfelt i, et fysisk produkt (herunder et fysisk distribusjonsmedium), ledsaget av den tilsvarende kildekode festet på et varig fysisk medium som vanligvis brukes til utveksling av programvare.
 • b) Formidle objektkoden i, eller nedfelt i, et fysisk produkt (inkludert et fysisk distribusjonsmedium), ledsaget av et skriftlig tilbud, gyldig i minst tre år og gyldig så lenge du tilbyr reservedeler eller kundestøtte for den aktuelle produktmodellen, å gi enhver som er i besittelse av objektkoden enten (1) en kopi av den tilsvarende kildekode for all programvaren i produktet som er dekket av denne lisensen, på et varig fysisk medium som vanligvis brukes til utveksling av programvare, til en pris som ikke overstiger dine rimelige kostnader for å fysisk utføre denne formidlingen av kildekode, eller (2) tilgang til å kopiere den tilsvarende kildekode fra en nettverksserver uten kostnad.
 • c) Formidle individuelle kopier av objektkoden sammen med en kopi av det skriftlige tilbudet om å levere den korresponderende kilden. Dette alternativet er kun tillatt sporadisk og ikke-kommersielt, og kun hvis du mottok objektkoden sammen med et slikt tilbud, i samsvar med underpunkt 6b.
 • d) Formidle objektkoden ved å tilby tilgang fra et bestemt sted (gratis eller mot betaling), og tilby tilsvarende tilgang til den korresponderende kilden på samme måte fra samme sted uten ytterligere kostnad. Du trenger ikke å kreve at mottakerne kopierer den korresponderende kilden sammen med objektkoden. Hvis stedet for kopiering av objektkoden er en nettverksserver, kan den korresponderende kilden være på en annen server (som drives av deg eller en tredjepart) som støtter tilsvarende kopieringsfasiliteter, forutsatt at du opprettholder tydelige anvisninger ved siden av objektkoden som sier hvor den korresponderende kilden finnes. Uansett hvilken server som er vert for den korresponderende kilden, er du forpliktet til å sørge for at den er tilgjengelig så lenge det er nødvendig for å oppfylle disse kravene.
 • e) Formidle objektkoden ved hjelp av peer-to-peer-overføring, forutsatt at du informerer andre peers om hvor objektkoden og verkets korresponderende kilde tilbys til allmennheten vederlagsfritt i henhold til punkt 6d.

En separerbar del av objektkoden, hvis kildekode er ekskludert fra den korresponderende kilden som et systembibliotek, trenger ikke å inkluderes i formidlingen av objektkodearbeidet.

Et "brukerprodukt" er enten (1) et "forbrukerprodukt", som betyr enhver materiell personlig eiendel som normalt brukes til personlige, familie- eller husholdningsformål, eller (2) noe som er designet eller solgt for innbygging i en bolig. Ved avgjørelsen av om et produkt er et forbrukerprodukt, skal tvilstilfeller løses til fordel for dekning. For et bestemt produkt som mottas av en bestemt bruker, refererer "normalt brukt" til en typisk eller vanlig bruk av denne produktklassen, uavhengig av den bestemte brukerens status eller av måten den bestemte brukeren faktisk bruker, eller forventer eller forventes å bruke produktet på. Et produkt er et forbrukerprodukt uavhengig av om produktet i vesentlig grad brukes kommersielt, industrielt eller til andre formål enn forbrukerbruk, med mindre slik bruk utgjør den eneste vesentlige bruksmåten for produktet.

"Installasjonsinformasjon" for et brukerprodukt betyr alle metoder, prosedyrer, autorisasjonsnøkler eller annen informasjon som kreves for å installere og kjøre modifiserte versjoner av et omfattet verk i dette brukerproduktet fra en modifisert versjon av den tilsvarende kilden. Informasjonen må være tilstrekkelig til å sikre at den fortsatte funksjonen til den modifiserte objektkoden ikke under noen omstendighet forhindres eller forstyrres utelukkende fordi det er foretatt en modifisering.

Hvis du overfører et objektkodeverk i henhold til dette avsnittet i, eller sammen med, eller spesifikt for bruk i et brukerprodukt, og overføringen skjer som en del av en transaksjon der retten til besittelse og bruk av brukerproduktet overføres til mottakeren for evig tid eller for en bestemt periode (uavhengig av hvordan transaksjonen er karakterisert), må den tilsvarende kilden som overføres i henhold til dette avsnittet, ledsages av installasjonsinformasjonen. Dette kravet gjelder imidlertid ikke hvis verken du eller en tredjepart beholder muligheten til å installere endret objektkode på brukerproduktet (for eksempel hvis verket er installert i ROM).

Kravet om å levere installasjonsinformasjon omfatter ikke et krav om å fortsette å levere supporttjenester, garanti eller oppdateringer for et verk som har blitt modifisert eller installert av mottakeren, eller for brukerproduktet som det har blitt modifisert eller installert i. Tilgang til et nettverk kan nektes når selve modifikasjonen vesentlig og negativt påvirker driften av nettverket eller bryter med reglene og protokollene for kommunikasjon over nettverket.

Tilsvarende kilde som formidles, og installasjonsinformasjon som leveres, i samsvar med dette avsnittet, må være i et format som er offentlig dokumentert (og med en implementering som er tilgjengelig for offentligheten i kildekodeform), og må ikke kreve noe spesielt passord eller nøkkel for utpakking, lesing eller kopiering.

7. Ytterligere vilkår.

"Tilleggstillatelser" er vilkår som supplerer vilkårene i denne lisensen ved å gjøre unntak fra ett eller flere av vilkårene. Tilleggstillatelser som gjelder for hele Programmet skal behandles som om de var inkludert i denne Lisensen, i den grad de er gyldige i henhold til gjeldende lov. Hvis tilleggstillatelser bare gjelder for en del av Programmet, kan denne delen brukes separat under disse tillatelsene, men hele Programmet forblir underlagt denne Lisensen uten hensyn til tilleggstillatelsene.

Når du overfører en kopi av et verk som er omfattet, kan du etter eget valg fjerne eventuelle tilleggstillatelser fra kopien, eller fra deler av den. (Tilleggstillatelser kan være skrevet slik at de i visse tilfeller må fjernes når du endrer verket). Du kan legge til ytterligere tillatelser på materiale som du har lagt til i et verk som er omfattet, og som du har eller kan gi passende opphavsrettslig tillatelse til.

Uavhengig av andre bestemmelser i denne lisensen, kan du (med tillatelse fra rettighetshaverne til materialet) supplere vilkårene i denne lisensen med vilkår for materiale du legger til i et verk som omfattes av lisensen:

 • a) fraskriver seg garanti eller begrenser ansvar på en annen måte enn vilkårene i avsnitt 15 og 16 i denne lisensen; eller
 • b) kreve bevaring av spesifiserte rimelige juridiske merknader eller opphavsangivelser i dette materialet eller i de passende juridiske merknadene som vises i verk som inneholder det; eller
 • c) Forbud mot å gi en uriktig fremstilling av materialets opprinnelse, eller krav om at modifiserte versjoner av slikt materiale skal merkes på rimelige måter som forskjellig fra den opprinnelige versjonen; eller
 • d) Begrensning av bruken av navn på lisensgivere eller opphavsmenn til materialet i reklameøyemed; eller
 • e) å avslå å gi rettigheter i henhold til varemerkeloven for bruk av enkelte handelsnavn, varemerker eller servicemerker; eller
 • f) Krav om at enhver som overfører materialet (eller modifiserte versjoner av det) med kontraktsmessige forutsetninger om ansvar til mottakeren, skal holde lisensgivere og opphavsmenn til dette materialet skadesløse for ethvert ansvar som disse kontraktsmessige forutsetningene direkte pålegger disse lisensgiverne og opphavsmennene.

Alle andre ikke-tillatende tilleggsvilkår anses som "ytterligere begrensninger" i henhold til punkt 10. Hvis programmet slik du mottok det, eller noen del av det, inneholder en merknad om at det er underlagt denne lisensen sammen med et vilkår som er en ytterligere begrensning, kan du fjerne dette vilkåret. Hvis et lisensdokument inneholder en ytterligere begrensning, men tillater viderelisensiering eller overdragelse i henhold til denne lisensen, kan du legge til materiale som er underlagt vilkårene i det aktuelle lisensdokumentet, forutsatt at den ytterligere begrensningen ikke overlever en slik viderelisensiering eller overdragelse.

Hvis du legger til vilkår i et omfattet verk i samsvar med dette avsnittet, må du i de relevante kildefilene plassere en erklæring om tilleggsvilkårene som gjelder for disse filene, eller en merknad som angir hvor du kan finne de gjeldende vilkårene.

Tilleggsvilkår, tillatte eller ikke-tillatte, kan angis i form av en separat skriftlig lisens, eller angis som unntak; de ovennevnte kravene gjelder uansett.

8. Oppsigelse.

Du kan ikke videreformidle eller endre et verk som omfattes av denne lisensen, med unntak av det som uttrykkelig er fastsatt i denne lisensen. Ethvert forsøk på å videreformidle eller modifisere det på annen måte er ugyldig, og vil automatisk oppheve dine rettigheter under denne lisensen (inkludert eventuelle patentlisenser gitt i henhold til tredje ledd i avsnitt 11).

Hvis du opphører med alle brudd på denne lisensen, gjeninnføres imidlertid lisensen fra en bestemt opphavsrettsinnehaver (a) midlertidig, med mindre og inntil opphavsrettsinnehaveren eksplisitt og endelig avslutter lisensen din, og (b) permanent, hvis opphavsrettsinnehaveren ikke varsler deg om bruddet på en rimelig måte innen 60 dager etter opphør.

Videre gjeninnføres din lisens fra en bestemt opphavsrettsinnehaver permanent hvis opphavsrettsinnehaveren varsler deg om bruddet på en rimelig måte, dette er første gang du har mottatt varsel om brudd på denne lisensen (for et hvilket som helst verk) fra den aktuelle opphavsrettsinnehaveren, og du retter opp bruddet innen 30 dager etter at du har mottatt varselet.

Opphør av dine rettigheter i henhold til denne paragrafen opphever ikke lisensene til parter som har mottatt kopier eller rettigheter fra deg i henhold til denne lisensen. Hvis dine rettigheter er opphørt og ikke permanent gjeninnført, er du ikke kvalifisert til å motta nye lisenser for det samme materialet i henhold til punkt 10.

9. Godkjennelse ikke nødvendig for å ha kopier.

Du er ikke forpliktet til å godta denne lisensen for å motta eller kjøre en kopi av programmet. Tilleggsspredning av et omfattet verk som skjer utelukkende som en konsekvens av bruk av peer-to-peer-overføring for å motta en kopi, krever heller ikke aksept. Imidlertid gir ingenting annet enn denne lisensen deg tillatelse til å spre eller modifisere et verk som omfattes. Disse handlingene krenker opphavsretten hvis du ikke aksepterer denne lisensen. Ved å endre eller spre et verk som omfattes av denne lisensen, viser du derfor at du aksepterer denne lisensen.

10. Automatisk lisensiering av nedstrømsmottakere.

Hver gang du overfører et verk som omfattes av denne lisensen, mottar mottakeren automatisk en lisens fra de opprinnelige lisensgiverne til å kjøre, modifisere og videreformidle verket, i henhold til denne lisensen. Du er ikke ansvarlig for å håndheve tredjeparters overholdelse av denne lisensen.

En "enhetstransaksjon" er en transaksjon som overfører kontrollen over en organisasjon, eller i det vesentlige alle eiendelene i en organisasjon, eller som deler opp en organisasjon, eller slår sammen organisasjoner. Hvis spredning av et verk som omfattes av en entitetstransaksjon er resultatet av en slik transaksjon, får hver part i transaksjonen som mottar et eksemplar av verket, også de lisensene til verket som partens rettsforgjenger hadde eller kunne gi i henhold til forrige avsnitt, pluss en rett til å besitte verkets korresponderende kilde fra rettsforgjengeren, hvis rettsforgjengeren har den eller kan skaffe den med rimelige anstrengelser.

Du kan ikke pålegge ytterligere begrensninger på utøvelsen av de rettigheter som er gitt eller bekreftet under denne lisensen. Du kan for eksempel ikke pålegge en lisensavgift, royalty eller annen avgift for utøvelse av rettigheter gitt under denne lisensen, og du kan ikke innlede søksmål (inkludert et motkrav eller motkrav i et søksmål) med påstand om at et patentkrav er krenket ved å lage, bruke, selge, tilby for salg eller importere programmet eller noen del av det.

11. Patenter.

En "bidragsyter" er en opphavsrettsinnehaver som autoriserer bruk under denne lisensen av programmet eller et verk som programmet er basert på. Verket som lisensieres på denne måten kalles bidragsyterens "bidragsyterversjon".

En bidragsyters "vesentlige patentkrav" er alle patentkrav som eies eller kontrolleres av bidragsyteren, enten de allerede er ervervet eller vil bli ervervet i fremtiden, og som vil bli krenket på en måte som er tillatt i henhold til denne lisens, ved fremstilling, bruk eller salg av bidragsyterens versjon, men omfatter ikke patentkrav som vil bli krenket bare som følge av ytterligere modifikasjoner av bidragsyterens versjon. I denne definisjonen omfatter "kontroll" retten til å gi patentunderlisenser på en måte som er i samsvar med kravene i denne lisensen.

Hver bidragsyter gir deg en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri patentlisens i henhold til bidragsyterens vesentlige patentkrav, til å lage, bruke, selge, tilby for salg, importere og på annen måte kjøre, modifisere og spre innholdet i bidragsyterens versjon.

I de følgende tre avsnittene er en "patentlisens" enhver uttrykkelig avtale eller forpliktelse, uansett hvordan den betegnes, om ikke å håndheve et patent (for eksempel en uttrykkelig tillatelse til å utøve et patent eller en avtale om ikke å saksøke for patentinngrep). Å "gi" en slik patentlisens til en part betyr å inngå en slik avtale eller forpliktelse om ikke å håndheve et patent mot parten.

Dersom du overfører et verk som omfattes av en patentlisens, og den tilsvarende kilden til verket ikke er tilgjengelig for kopiering, gratis og i henhold til vilkårene i denne lisens, gjennom en offentlig tilgjengelig nettverksserver eller på annen lett tilgjengelig måte, må du enten (1) sørge for at den tilsvarende kilden blir tilgjengelig, eller (2) sørge for å frata deg selv fordelen av patentlisensen for dette bestemte verket, eller (3) sørge for, på en måte som er i samsvar med kravene i denne lisens, å utvide patentlisensen til nedstrøms mottakere. "Bevisst å stole på" betyr at du har faktisk kunnskap om at, uten patentlisensen, din overføring av det omfattede verket i et land, eller din mottakers bruk av det omfattede verket i et land, ville krenke ett eller flere identifiserbare patenter i det aktuelle landet som du har grunn til å tro er gyldige.

Hvis du, i henhold til eller i forbindelse med en enkelt transaksjon eller ordning, overfører, eller videreformidler ved å formidle overføring av, et verk som omfattes, og gir en patentlisens til noen av partene som mottar det omfattede verket, som gir dem tillatelse til å bruke, videreformidle, endre eller overføre en spesifikk kopi av det omfattede verket, utvides patentlisensen du gir automatisk til alle mottakere av det omfattede verket og verk som er basert på det.

En patentlisens er "diskriminerende" hvis den ikke omfatter, forbyr utøvelsen av eller er betinget av manglende utøvelse av en eller flere av rettighetene som er spesifikt gitt under denne lisensen. Du kan ikke overføre et omfattet verk hvis du er part i en avtale med en tredjepart som driver med distribusjon av programvare, der du betaler til tredjeparten basert på omfanget av din aktivitet med å overføre verket, og der tredjeparten gir rettigheter til enhver av partene som vil motta det omfattede verket fra deg, en diskriminerende patentlisens (a) i forbindelse med kopier av det omfattede verket som formidles av deg (eller kopier laget fra disse kopiene), eller (b) primært for og i forbindelse med spesifikke produkter eller sammenstillinger som inneholder det omfattede verket, med mindre du inngikk denne avtalen, eller denne patentlisensen ble gitt, før 28. mars 2007.

Ingenting i denne lisensen skal tolkes som å utelukke eller begrense eventuelle underforståtte lisenser eller andre forsvar mot krenkelser som ellers kan være tilgjengelige for deg i henhold til gjeldende patentlovgivning.

12. Ingen overgivelse av andres frihet.

Dersom du pålegges vilkår (enten ved rettslig kjennelse, avtale eller på annen måte) som er i strid med vilkårene i denne lisensen, fritar de deg ikke fra vilkårene i denne lisensen. Hvis du ikke kan overdra et verk som omfattes av denne lisensen på en slik måte at du samtidig oppfyller dine forpliktelser i henhold til denne lisensen og eventuelle andre relevante forpliktelser, kan du følgelig ikke overdra det i det hele tatt. Hvis du for eksempel godtar vilkår som forplikter deg til å kreve en royalty for videreformidling fra dem du formidler programmet til, vil den eneste måten du kan oppfylle både disse vilkårene og denne lisensen på, være å avstå helt fra å formidle programmet.

13. Brukes med GNU Affero General Public License.

Uavhengig av andre bestemmelser i denne lisensen, har du tillatelse til å lenke eller kombinere et verk som omfattes av denne lisensen med et verk som er lisensiert under versjon 3 av GNU Affero General Public License til ett enkelt kombinert verk, og til å formidle det resulterende verket. Vilkårene i denne lisensen vil fortsette å gjelde for den delen som er det omfattede verket, men de spesielle kravene i GNU Affero General Public License, avsnitt 13, om interaksjon gjennom et nettverk vil gjelde for kombinasjonen som sådan.

14. Reviderte versjoner av denne lisensen.

Free Software Foundation kan fra tid til annen publisere reviderte og/eller nye versjoner av GNU General Public License. Slike nye versjoner vil ha samme ånd som den nåværende versjonen, men kan avvike i detalj for å ta opp nye problemer eller bekymringer.

Hver versjon er gitt et distinkt versjonsnummer. Hvis programmet spesifiserer at en bestemt nummerert versjon av GNU General Public License "eller en hvilken som helst senere versjon" gjelder for det, har du muligheten til å følge vilkårene og betingelsene enten i den nummererte versjonen eller i en hvilken som helst senere versjon publisert av Free Software Foundation. Hvis programmet ikke spesifiserer et versjonsnummer av GNU General Public License, kan du velge hvilken som helst versjon som noensinne er publisert av Free Software Foundation.

Hvis Programmet spesifiserer at en fullmektig kan bestemme hvilke fremtidige versjoner av GNU General Public License som kan brukes, gir fullmektigens offentlige erklæring om aksept av en versjon deg permanent tillatelse til å velge denne versjonen for Programmet.

Senere lisensversjoner kan gi deg flere eller andre tillatelser. Ingen forfatter eller opphavsrettsinnehaver pålegges imidlertid ytterligere forpliktelser som følge av at du velger å følge en senere versjon.

15. Ansvarsfraskrivelse av garanti.

DET GIS INGEN GARANTI FOR PROGRAMMET, I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. MED MINDRE ANNET ER SKRIFTLIG ANGITT, LEVERER RETTIGHETSHAVERNE OG/ELLER ANDRE PARTER PROGRAMMET "SOM DET ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. HELE RISIKOEN FOR PROGRAMMETS KVALITET OG YTELSE LIGGER HOS DEG. DERSOM PROGRAMMET SKULLE VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, PÅTAR DU DEG KOSTNADENE FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORRIGERING.

16. Begrensning av ansvar.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER, MED MINDRE DET KREVES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV ELLER ER SKRIFTLIG AVTALT, VIL NOEN OPPHAVSRETTSINNEHAVER, ELLER NOEN ANNEN PART SOM MODIFISERER OG/ELLER FORMIDLER PROGRAMMET SOM TILLATT OVENFOR, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR SKADER, INKLUDERT GENERELLE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMMET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV DATA ELLER DATA SOM BLIR UNØYAKTIGE ELLER TAP SOM PÅFØRES DEG ELLER TREDJEPARTER, ELLER AT PROGRAMMET IKKE FUNGERER SAMMEN MED ANDRE PROGRAMMER), SELV OM EN SLIK OPPHAVSRETTSINNEHAVER ELLER ANNEN PART HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

17. Tolkning av §§ 15 og 16.

Hvis ansvarsfraskrivelsen og ansvarsbegrensningen ovenfor ikke kan gis lokal rettsvirkning i henhold til deres vilkår, skal domstolene anvende lokal lovgivning som kommer nærmest en absolutt fraskrivelse av alt sivilrettslig ansvar i forbindelse med Programmet, med mindre en garanti eller ansvarsfraskrivelse følger med en kopi av Programmet mot betaling av et gebyr.

SLUTT PÅ VILKÅR OG BETINGELSER

Slik bruker du disse vilkårene på dine nye programmer

Hvis du utvikler et nytt program og ønsker at det skal være til størst mulig nytte for allmennheten, er den beste måten å oppnå dette på å gjøre det til fri programvare som alle kan videredistribuere og endre på under disse vilkårene.

Dette gjør du ved å legge ved følgende merknader i programmet. Det er tryggest å legge dem til i starten av hver kildefil for å gi en mest mulig effektiv angivelse av garantien, og hver fil bør i det minste ha en "copyright"-linje og en peker til hvor den fullstendige merknaden finnes.

  .
  Copyright (C) 

  Dette programmet er fri programvare: du kan videredistribuere det og/eller modifisere det
  og/eller endre det i henhold til vilkårene i GNU General Public License som utgitt av
  Free Software Foundation, enten versjon 3 av lisensen, eller
  (etter eget valg) en hvilken som helst senere versjon.

  Dette programmet distribueres i håp om at det vil være nyttig,
  men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den underforståtte garantien om
  SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Se
  GNU General Public License for flere detaljer.

  Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public License
  sammen med dette programmet. Hvis ikke, se .

Legg også til informasjon om hvordan du kan kontaktes via elektronisk post og papirpost.

Hvis programmet interagerer med terminalen, bør du få det til å sende ut en kort melding som denne når det starter i interaktiv modus:

  Copyright (C) 
  Dette programmet leveres med ABSOLUTT INGEN GARANTI; for detaljer, skriv `show w'.
  Dette er fri programvare, og du er velkommen til å videredistribuere det
  under visse betingelser; skriv `show c' for detaljer.

De hypotetiske kommandoene `show w' og `show c' skal vise de aktuelle delene av General Public License. Kommandoene i ditt program kan selvfølgelig være annerledes; for et GUI-grensesnitt vil du bruke en "about box".

Du bør også få arbeidsgiveren din (hvis du jobber som programmerer) eller skolen din til å signere en "copyright disclaimer" for programmet, hvis det er nødvendig. For mer informasjon om dette, og hvordan du bruker og følger GNU GPL, se <https://www.gnu.org/licenses/>.

GNU General Public License tillater ikke at programmet ditt innlemmes i proprietære programmer. Hvis programmet ditt er et subrutinebibliotek, kan det være mer nyttig å tillate kobling av proprietære programmer med biblioteket. Hvis det er dette du ønsker å gjøre, kan du bruke GNU Lesser General Public License i stedet for denne lisensen. Men først bør du lese <https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>.