Warunki korzystania

Definicje

 1. „Firma” to Affinity Information Technology, sro (LTD); jej zarejestrowany adres to Svätoplukova 21, 040 01 Koszyce, Słowacja. Numer rejestracyjny firmy: 44169990, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Sądu Koszyce I, Oddział Ltd. (Sro), wpis nr 21822/V. Firmowy adres e-mail do zapytań przedsprzedażowych to info@ait-themes.club.
 2. „Strona internetowa” to strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://www.ait-themes.club
 3. „Motyw” to szablon strony internetowej opracowany przez Spółkę i umieszczony na stronie internetowej z zamiarem jego sprzedaży.
 4. „Wtyczka” to wtyczka internetowa opracowana przez Spółkę i umieszczona na stronie internetowej w celu jej sprzedaży.
 5. „Klientem” jest osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie i opłaciła niektóre pakiety Usług.

Pakiety usług

Spółka udostępnia swoim klientom następujące pakiety Usług wraz z opisem zawartych w nich usług.

Miesięczna premia

 • Motyw Citadela
 • Wtyczka Citadela Pro
 • Wtyczka Citadela Listing
 • Układy startowe
 • 1 licencja na stronę internetową
 • Licencja na użytkowanie na 1 miesiąc
 • 1 miesiąc dostępu do aktualizacji
 • 1 miesiąc dostępu do wsparcia

Pojedynczy premium

 • Motyw Citadela
 • Wtyczka Citadela Pro
 • Wtyczka Citadela Listing
 • Układy startowe
 • 1 licencja na stronę internetową
 • Licencja na użytkowanie na 1 rok
 • 1 rok dostępu do aktualizacji
 • 1 rok dostępu do wsparcia

Premium Multi

 • Motyw Citadela
 • Wtyczka Citadela Pro
 • Wtyczka Citadela Listing
 • Układy startowe
 • Nieograniczona licencja na strony internetowe
 • Licencja na użytkowanie na 1 rok
 • 1 rok dostępu do aktualizacji
 • 1 rok dostępu do wsparcia

Agency Single

 • Motyw Citadela
 • Wtyczka Citadela Pro
 • Wtyczka Citadela Listing
 • Układy startowe
 • 1 licencja na stronę internetową
 • Dożywotnia licencja użytkowania
 • Dożywotni dostęp do aktualizacji
 • 1 rok dostępu do wsparcia

Agency Multi

 • Motyw Citadela
 • Wtyczka Citadela Pro
 • Wtyczka Citadela Listing
 • Układy startowe
 • Nieograniczona licencja na strony internetowe
 • Dożywotnia licencja użytkowania
 • Dożywotni dostęp do aktualizacji
 • 1 rok dostępu do wsparcia

Podatek od wartości dodanej (VAT)

Osobą zobowiązaną do zapłaty podatku VAT jest osoba, na rzecz której świadczona jest usługa (zgodnie z art. 138/WE z dnia 19 grudnia 2006 r.). Podatek VAT jest doliczany do ceny pakietu usług zgodnie z odpowiednią ustawą Republiki Słowackiej, jeśli Klient jest zarejestrowany jako podatnik VAT i poda Firmie prawidłowy numer VAT. Podatek VAT podlega ustawom Republiki Słowackiej oraz rozporządzeniu wykonawczemu Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Rejestracja i płatność

 1. Jeżeli Klient chce skorzystać z niektórych pakietów Usług, musi zarejestrować się na Stronie Internetowej.
 2. Podczas rejestracji Klient podaje wymagane dane takie jak: adres e-mail (służący jako login), hasło, nazwę firmy, adres firmy, kraj, NIP, a jeżeli Klient jest płatnikiem podatku VAT także NIP oraz jest poproszeni o zapłacenie ceny wybranego przez siebie pakietu usług. Klient jest również zobowiązany do zapoznania się i wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych.
 3. Pakiety usług są opłacane bezpośrednio przez Braintree, Stripe lub PayPal.
 4. Szczegóły płatności, takie jak numer karty kredytowej, nie są wysyłane ani przechowywane na żadnym serwerze Firmy.
 5. Po opłaceniu Pakietu Usług, login i hasło Klienta zostają aktywowane, umożliwiając logowanie do Serwisu oraz pobieranie motywów.
 6. Klient zgadza się na kontakt za pośrednictwem poczty e-mail w sprawie produktów i usług Spółki.
 7. Motywy i wtyczki są wydawane pod Licencja publiczna GNU wersja 3.0 (GPL).

Aktualizacja do wyższego pakietu usług

 1. Klient ma prawo do przejścia na wyższe członkostwo w ciągu 30 dni od pierwotnej daty zakupu.
 2. Aktualizacja następuje po zalogowaniu na Stronie i opłaceniu przez Klienta ceny aktualizacji określonej na Stronie.
 3. Płatność za takie podwyższenie do wyższego pakietu Usług odbywa się za pośrednictwem Braintree, Stripe lub PayPal.
 4. Ważność wyższego pakietu Usług jest tożsama z ważnością pierwotnego pakietu Usług Klienta.

Odnowienie ważności Pakietu Usług

 1. Okres ważności każdego pakietu Usług uzależniony jest od wykupionego pakietu.
 2. O wygaśnięciu okresu ważności pakietu Usług Klient jest informowany za pomocą automatycznej wiadomości e-mail.
 3. Jeżeli Klient jest zainteresowany odnowieniem ważności pakietu Usług, zobowiązany jest do odnowienia ważności pakietu Usług po zalogowaniu w Serwisie.
 4. Jeśli Klient wyraził na to zgodę, Pakiety Usług odnawiane są automatycznie za pośrednictwem Braintree, Stripe lub PayPal.

Wersja próbna i zwrot pieniędzy

 1. Klient ma prawo do bezpłatnego przetestowania wszystkich funkcji przed zakupem.
 2. Jeśli Klient nie jest zadowolony z pakietu Usług, ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy od Firmy.
 3. Z prawa do zwrotu pieniędzy Klient może skorzystać wyłącznie w ciągu 30 dni od dnia rejestracji i pierwszego zakupu motywu.
 4. Klient może zażądać zwrotu pieniędzy tylko za pośrednictwem następujący adres URL.
 5. Firma ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o zwrot pieniędzy.
 6. Z chwilą zwrotu pieniędzy dostęp Klienta do Serwisu za pomocą loginu i hasła zostaje anulowany, a licencja Klienta na korzystanie z motywów, wtyczek i kluczy API wygasa.

Pomoc techniczna

 1. Każdy pakiet Usług zawiera wsparcie techniczne świadczone przez Spółkę na warunkach określonych poniżej.
 2. Pomoc techniczna jest świadczona wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.
 3. Wsparcie techniczne obejmuje wsparcie odpowiednich właściwości i funkcjonalności motywu.
 4. Wsparcie techniczne nie obejmuje: ogólnego wsparcia i konfiguracji funkcjonalności WordPress, pomocy przy modyfikacjach i dostosowaniach motywu, konfiguracji wtyczek innych firm i zapewniania zgodności, rozszerzania domyślnych funkcji motywu i rozwiązań dla funkcjonalności, które nie są prezentowane w motywie.
 5. Wsparcie techniczne świadczone jest głównie w języku angielskim.

klucze API

 1. Klient posiadający ważny pakiet Usług ma prawo do generowania i używania klucza API dla każdej strony internetowej, na której korzysta z Produktów. Pakiet Inactive Service automatycznie dezaktywuje wszystkie powiązane klucze API.
 2. Odsprzedaż, redystrybucja, powielanie lub udostępnianie kluczy API jest zabronione. Naruszenie doprowadzi do natychmiastowego zamknięcia konta klienta bez zwrotu odszkodowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku, o ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub nie uzgodniono tego na piśmie, żaden właściciel praw autorskich ani żadna inna strona, która modyfikuje i/lub przekazuje motyw lub wtyczkę zgodnie z powyższym zezwoleniem, nie będzie ponosić wobec użytkownika odpowiedzialności za szkody, w tym za szkody ogólne, szczególne, przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia motywu lub wtyczki (w tym między innymi utrata danych lub uczynienie ich niedokładnymi lub straty poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie lub awaria motywu lub wtyczki do działania z jakimkolwiek inne motywy lub wtyczki), nawet jeśli właściciel lub inna strona została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Licencja GPL

Wszystkie motywy i wtyczki dostępne do pobrania na stronie są licencjonowane GPL w wersji 3 lub nowszej.

Zmiany warunków użytkowania

Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków użytkowania.