Πολυ-συντάκτης Blog WordPress θέμα

WordPress Blog Theme

Multi-Author Blog WordPress Theme is an absolutely unique theme concept – never done before. You can turn your WordPress website into live multi author blogging portal. Users can register themselves and start writting their blog posts and manage their own media. Blog posts can be placed on interactive map which will make your website stand from any standard one. Many things in this theme were custom built.

Join our club and get access to Multi-Author Blog WordPress Theme and all our products

v2.0.8
Τελευταία ενημέρωσηFebruary 23, 2021
Ανάπτυξη623 Ώρες
WordPress 5.x
WooCommerce 4.x
Μεταφρασμένες Γλώσσες 28
Αριθμός Sidebars 2
Συμβατά προγράμματα περιήγησης IE9+, Chrome, Firefox, Safari
Διάταξη Ανταποκρίνεται
Συμβατό με GDPR Ναι, με τα GDPR plug-ins
v2.0.8 February 23, 2021
- Update: AIT API key settings updates
v2.0.7 January 14, 2021
- Fix: Fixed range input in admin settings
v2.0.6 December 17, 2020
- Update: WP 5.6 compatibility update
v2.0.5 August 20, 2020
- Fix: Contact form does not send some data after updgrade to WP 5.5
v2.0.4 August 14, 2020
- Update: WP 5.5 compatibility update
v2.0.3 August 13, 2020
- Update: WP 5.5 compatibility update
v2.0.2 July 10, 2020
- Fix: API keys & WP Multisite
v2.0.1 April 9, 2020
- Fix: Issue with metaboxes on Post edit page, Gutenberg editor disabled for posts.
v2.0.0 March 5, 2020
- New: Theme Activation
v1.109 January 9, 2020
- Fix: Sign Up page on multisite installation
v1.108 June 20, 2019
- Update: Updated deprecated Wordpress function login_headertitle()
v1.107 April 11, 2019
- Fix: Fixed width of left sidebar background when custom sidebar width is set
- Added: Theme package include marketing plugin "HubSpot All-In-One Marketing – Forms, Popups, Live Chat" to grow your email list, generate leads, and manage all your contacts inside HubSpot’s free CRM. Plugin can be found in theme folder ./ait-theme/plugins/leadin.zip
v1.106 April 4, 2019
- New: Revolution Slider element offer selection of slider for each language on Special Pages in Page Builder
v1.105 February 28, 2019
- Update: Google+ share button in page share buttons replaced with Pinterest. Google+ is going to be closed on April 2nd of, 2019
v1.104 February 14, 2019
- Fix: Corrected condition in AIT Requirements Checker for ICONV extension
v1.103 February 7, 2019
- Fix: Fixed special characters in website name displayed as attributes for logo
v1.102 January 31, 2019
- Fix: Fixed javascript errors on Posts Edit pages in admin
v1.101 January 17, 2019
- Fix: Fixed loading of select inputs and Google maps in theme admin
v1.100 December 20, 2018
- Fix: Fixed duplicated on/off buttons in Page Builder
v1.99 December 6, 2018
- Update: Wordpress 5.0 compatibility update
v1.98 November 29, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
- Fix: Fixed warnings for Posts and Google Map Element
v1.97 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update in nette framework
v1.96 November 23, 2018
- Update: PHP 7.2+ compatibility update
v1.95 July 26, 2018
- New: Load Google Map in Google Map Element on request after click on button
- Fix: Warnings when author has not defined Biography text in profile
- Fix: Fixed broken links in image gallery after automated slide transition on Post detail page
v1.94 June 14, 2018
- Improvement: Save button in Page Builder and Theme Options will be disabled until page has fully loaded to prevent unintended save with uninitialized inputs
v1.93 May 31, 2018
- Fixed: Comments form 
v1.92 May 24, 2018
- Update: Form fields reset styles in reset.css
- Added: GDPR support for registration form, custom notification text can be displayed within Username and Email inputs
v1.91 April 19, 2018
- Fix: Mobile menu hiding on scroll
- Added: Helper input for all Inputs in Contact Form element (GDPR requirement)
v1.90 March 15, 2018
- Update: Updated product image cropping sizes for Woocommerce 3.3+
- Update: Allowed opening of Woocommerce Product images in lightbox in responsive design
- Update: Updated Colorbox jquery library to latest version
v1.89 March 8, 2018
- Fix: Woocommerce gallery detail
v1.88 January 25, 2018
- Fix: Fixed wrong Username displayed in Login Widget if email address used as username
v1.87 November 23, 2017
- New: You can select custom page where are users redirected after failed registration. New option available in Theme Options > Authors settings.
v1.86 September 7, 2017
- Fix: Captcha in Contact Form Element is regenerated after form submit and reset
v1.85 August 11, 2017
- Fix: Fixed dropdown menus in WordPress visual editor
v1.84 July 20, 2017
- Fix: Responsive menu button works after change of screen size from desktop to responsive design
v1.83 June 22, 2017
- Fix: fixed reversed Older / Newer pagination links
- Fix: Issues with translating some strings
v1.82 April 27, 2017
- Update: WooCommerce 3 compatibility
v1.81 April 13, 2017
- Update: Demo images are now downloaded via HTTPS
- Fix: Minor bugs in JS in Advertisements element
- Fix: Do not send full server directory paths to JS object in elements
- Update: Basic compatibility with WooCommerce 3.0 (resolved deprecated notices)
- Fix: Preview of Text element in Page Builder for other languages
- Fix: Missing names for sidebars in some languages caused widget administration to be unusable
v1.80 April 7, 2017
- Update: Year range from 1900-3000 for datepicker in Theme Options / Page Builder
- Fix: Proccess shortcodes in promotion element's text area
- Fix: Show Page Builder button on Admin Bar only when user has permission to access Page Builder
- Fix: Enabled fuzzy search in jquery.chosen.js selectboxes in Page Builder - able to find nested items now
- Fix: Shortcodes Generator modal window failed to load in Page Builder for Text Elements
- Fix: Use HTTPS protocol for external services - Twitter, Mixcloud
v1.79 February 16, 2017
- Fix: Horizontal tabs responsive script
- Update: Bundled AIT Updater v5.0
v1.78 January 27, 2017
- Update: Support for free basic packages
v1.77 January 20, 2017
- Improvement: Usability of Page Builder on smaller resolutions
- New: Collapsible Available Elements to gain more screen estate while scrolled
- Update: Bundled plugin AIT SysInfo 2.0.0 (has requirements and troubleshooting)
v1.76 January 12, 2017
- Fix: Password protected pages works correctly with Page Builder
- Fix: Position of Columns Element On-off switch
- Fix: Max 4 rows in Element Content previews in the Page Builder
- Improvement: Allows users to register with Cyrillic usernames
- Fix: Problem with malfunctioned permalinks after importing Demo Content 
v1.75 December 1, 2016
- New: Content preview of Elements in Page Builder. You can have brief look what will Element look like on frontend when you are working in Page Builder.
- Update: Removed deprecated meta value target-densityDpi
- Fix: Responsive of blog, category and archive pages on the smallest resolutions
- Fix: Click on WP gallery was blocked by thumbnail caption
v1.74 November 21, 2016
- Added: Locale based number formatting for price in WpLatte currency macro
- Fix: Carousel initialization conditions
v1.73 November 10, 2016
- New: Option for enabling 'Anonymize IP address' feature in Google Analytics
- Fix: TinyMCE editor fullscreen in Page Builder
- Fix: Problem with searching in other languages than default
- Improvement: Sort Font Awesome icons alphabetically
- Update: Drag&drop ordering pages and custom post types is removed, it caused some serius problems. Can be enabled back with 'Simple Page Ordering' plugin
v1.72 October 31, 2016
- Update: Compatibility with AIT permissions manager plugin
v1.71 October 10, 2016
- New: Redesigned Page Builder, Theme Options and other admin pages related to AIT theme features
- Update: Demo content with fixed size of main menu items
v1.70 September 16, 2016
- Added: Custom message in Google Map element if there is a problem with API key
v1.69 September 8, 2016
- Update: Bundled plugins updated
v1.68 August 30, 2016
- New: Compatibility with new membership system
v1.67 August 25, 2016
- Fix: Cases when Ait Toolkit plugin isn't active
v1.66 August 19, 2016
- Fix: Admin google map streetview initialization
v1.65 August 11, 2016
- Update: Updated mobile.js library
- Fix: Export function fatal error when revolution slider directory doesn't exists
v1.64 July 28, 2016
- Fix: Megamenu with Icon Image
v1.63 July 22, 2016
- Update: Updated Google Fonts list
- Fix: Potencial fatal error with AIT Get Directions & AIT Item Extension after their deactivation
v1.62 July 14, 2016
- Update: Updated TGM Plugin Activation library to v2.6.1
- Fix: When there are multiple version of same language like en_US, en_GB, en_CA, item search wasn't working
- Fix: Captcha in Contact Form element now works with cache plugins like WP Super Cache
- Update: Requirements checker now checks for max_input_vars param, it is recommended to set this PHP param to value at least 3000
v1.61 June 29, 2016
- New: In Theme Option you can insert Google Maps API key (requirement for all Google Maps since 22.06.2016)
- New: Added Greek, Canadian English, Turkish and Ukrainian languages to Google Maps Element
v1.60 June 23, 2016
- Fix: Woocommerce my-account pages
v1.59 June 16, 2016
- Update: Updated ajax return messages for contact form element
v1.58 June 9, 2016
- Update: Regenerated POT file for translations containing the newest text strings
- Fix: PHP error - Undefined var $parentTheme in AitUpgrader
- Improvement: Google Maps are loaded in the WP admin and on the frontend according to selected language
- Fix: Need for "double" save of Theme Options to invoke color/design changes is gone
- Update: Response notification when required fields for wp-mail are missing
v1.57 June 2, 2016
- Fix: Woocommerce checkout page wasn't displaying image for paypal payment option when progressive loading was enabled
- Update: Added response notification for wp_mail ajax in contact form element. Now there is also a notification if the mail wont send.
- Improvement: Export only images which are in media library and all their sizes. This results in reduced size of exported content.
- Updated: Widget Area element progressive page loading
- Fix: Author's bio didn't display in page header
v1.56 May 26, 2016
- Added: Possibility to order Events in Event Element by Event's date (requires updated Ait Toolkit plugin)
- Fix: SEO element on 404 page (and other spcial pages) is working again
- Fix: Better compatibility with Object Cache plugins and WpLatte engine
v1.55 May 19, 2016
- Fix: Allow language inputs for text controls on Blog special page in Page Builder
- Fix: Do not display commnets element on frontend on these special pages 404, search, archive, wc_product, wc_shop
- Fix: Typo in WooCommerce checkout styles
- Fix: WooCommerce Style fix
v1.54 May 13, 2016
- Fix: Do not display comments element on irrelevant pages in Page Builder, such as 404, search page, etc.
- Fix: Post dates in Posts Element
- Fix: Responsive toggles display
- Fix: Woocommerce select display
- Fix: Dragging elements from/to columns in pagebuilder
- Fix: Problem with saving content in 2 Text Elements placed within the same Columns Element
- Fix: Responsive Toggles
v1.53 May 5, 2016
- Fix: Clean up dead captcha files
- Fix: (Related only to all directory-type themes) Our AIT Shortcodes button in the editor can use even package users. There are no restrictions for that button (aka shortcodes generator) now
- Fix: Bug in Categories Widget with double title when categories are displayed as dropdown
- Fix: Disabled conflicting selectbox library on woocommerce pages
- Fix: Category option does not show "+ Add new category" text when user hasn't got the capabilities
- Added: Email validation during registration of new users
v1.52 April 29, 2016
- Fix: Missing sidebars on frontend
v1.51 April 29, 2016
- Fix: Fixed map input "NaN" value breaking map in administration
- Fix: Some edge cases in Import/Export processing were fixed
- Fix: Detect correct locale for cloned item label in Page Builder
- Fix: Special edge case whean footer area has title "Footer 1"
- Added: OrderBy Title option for posts element
- New: WooCommerce breadcrumbs with categories on shop pages
- New: UI indication for delete theme cache and images cache buttons when deleting was finished
- Fixed: Authors element not displaying author bio
v1.50 April 19, 2016
- Fix: datepicker time zones caused wrong time in admin inputs
- Update: Updated POT files
v1.49 April 12, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for AIT plugins
v1.48 April 5, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for upcoming WordPress 4.5
- Fix: Compatibility fixes for upcoming AIT Languages v2.1 plugin
v1.47 March 30, 2016
- Fix: RSS widget title does not display 'h3' tags anymore
- Fix: jQuery Waypoint does not throw error anymore
- Fix: On special pages some elements with categories (e.g. advertisements spaces) didn't work correctly with translations
v1.46 March 16, 2016
- Fix: Quickfix for map input in the admin
- Update: New version of Slider Revolution - v5.2.2
v1.45 March 15, 2016
- Fix: Map input crashing javascript when no location is found
- Fix: Date input problem with different timezones
v1.44 March 8, 2016
- Update: Regenerated POT files
- Fix: Reset Layout Options functionality works again
- Tweak: CSS is now generating on "Theme/Page Builder Options" save instead on the frontend
v1.43 February 23, 2016
- Update: Reduced number of DB queries about 59%
- New: Custom CSS in Theme Options can be written in LESS syntax (it's disabled by default, intended for advanced users)
v1.42 February 2, 2016
- Fix: Official Revolution Slider, when you purchase it by yourself, not our custom bundled version, is supported by our theme framework (Page Builder)
- Fix: PHP error - redeclared class in WpLatte (occurred in Event Guide theme)
- Tweak: Compatibility tweaks for upcoming more performant AIT Toolkit plugin
v1.41 January 26, 2016
- Added: Added captcha validation for registration widget
- Fix: Compatibility of comment form fields with WP 4.4 (Reverts the "comment" field position to below the other form fields.)
- Tweak: Minor internal tweaks of the framework
v1.40 December 9, 2015
- Fix: (Critical) Theme Options couldn't save changed values, there were still default values after page refresh
- Fix: Reset button on Default Layout admin page works correctly now
v1.39 December 9, 2015
- Fix: Blog page menu item highlighting, if blog is currently opened page
- Fix: Advanced search on directory themes when polylang is enabled
- Fix: PHP Notices in Shortcode Generator Modal Window
- Fix: Amongst some categories (e.g. Portfolios) there was incorectly listed language name from AIT Languages
v1.38 December 1, 2015
- Fix: Corrected behaviour of WP custom queries (mostly in Elements) when some CPT is set as non translatable in AIT Languages settings
- Update: Font Awesome v4.5.0
v1.37 November 24, 2015
- Fix: Embed URLs for YouTube and Vimeo videos were generated incorrectly resulting in not loading the videos
- Fix: Fixed all dates where they were displaying current date and time
- Fix: Issue with missing texts in widgets after updating to AIT Languages 2.0 is now fixed
- Fix: Fullscreen option for youtube video element
v1.36 November 18, 2015
- Tweak: Authors element had unnecessarily big background image source
- Fix: Switched order for Newer/Older labels in pagination
v1.35 November 10, 2015
- New: Google Street View in Google Map Element
- Update: Various updates for upcomming new AIT Languages 2.0 plugin
- Fix: Improved compatibility of Advertising Spaces Element vs. Ad blockers
v1.34 October 20, 2015
- Tweak: Blog pagination displayed all pages
- Fix: When adblocker extension in a browser blocked Advertising Spaces Element whole web page was broken
v1.33 October 13, 2015
- Fix: Question marks instead of special characters in map popups
- Added: Lost Password feature in Login Widget
- Update: Contact form element form submit button disabled while form submitting
- Fix: No more huge amount of old cache files (mainly old .css) in uploads/cache/ folder
- Fix: Some forgotten text are now included in POT file
v1.32 October 6, 2015
- Fix: E-mail with password for new registered users
- Fix: Removed "Login failed" notification on successful login
v1.31 September 22, 2015
- Fix: Reverted custom layout of footer
- Fix: E-mail with password for new registered users (since WordPress v4.3)
- Fixed: Map input verification
- Updated: Ajax emails formatting
v1.30 September 16, 2015
- Update: Updated facebook element
- Update: Framework compatibility with upcoming improved AIT Languages plugin
v1.29 September 8, 2015
- Fix: Gallery on Single Post page
- Fix: Typo in variable name in jquery.portfolio.js
- Tweak: Theme Admin: if switched section contains map preview trigger resize to re-render map
- Update: Font Awesome icons v4.4.0
- Update: Updated condition to show / hide item description in services element
- Update: Updated google map element
- Update: Updated capabilities for ait-item cpt
v1.28 August 25, 2015
- Fix: When Visual Editor is disabled in user settings, Text Element in Page Builder doesn't work.
v1.27 August 20, 2015
- Update: Fixed version of Revolution Slider v5.0.4.1 compatible with WordPress 4.3
v1.26 August 18, 2015
- Fix: Allow special characters in Member custom post type Title
- Fix: Video element - fixed some PHP errors
- Fix: Posts element - fixed some PHP errors
- Fix: Added Sender parameter in Contact Form - some hostings didn't send emails from Contact Form
v1.24 August 11, 2015
- Fix: 'Notice:  Array to string conversion'
- Fix: Missing some text elements on non-english WP installs after demo content import
- Fix: PHP notice on 404 page
- Fix: One letter of text string displayed in metabox text fields
- Update: Removed "Dev mode:" menu in Admin Bar and dev mode is disabled
- Update: Updated javascript for content element on woocommerce pages
v1.23 August 4, 2015
- Fix: Broken layout on wp-activate.php page (activation of new user's account)
v1.22 July 22, 2015
- Fix: When datepicker bundled with WP was used by some plugins (eg. Easy Reservations) that calendar was displayed in zh-TW language
v1.21 July 15, 2015
- Fix: Datetime picker in admin was not working properly in Firefox
- Fix: Removed deprecated PHP4 constructor on Widget classes.
v1.20 July 7, 2015
- Update: Improved compatibility with recent stand-alone AIT Languages plugin - this plugin is no more required and pre-packed with the theme, so there is no need to display "install required plugin" admin notice
v1.19 July 1, 2015
- New: AIT Languages plugin is no more pre-packed with theme. And also all translations from theme are moved to AIT Languages plugin. Theme package has smaller size in MB. Just update the AIT Languages plugin and the theme and everthing will work as previous.
- Update: Minimum requirements for our themes and plugins are PHP 5.3.1 and WordPress 4.0. It's time to use modern and secure technologies.
- Fix: Datepicker on the backend and frontend is translated properly now
v1.18 June 10, 2015
- Update: Updated all translations - translated some new strings
- New:  Added new Ukrainian (uk) translation
- Fix: Fixed login screen tooltip on logo - it displays correctly text from "Theme Options -> Admin Branding -> Login Screen Logo Tooltip"
- Fix: Load Facebook Likebox in current language
- Add: Support for AIT Updater plugin
v1.17 June 5, 2015
- Tweak: Updated portfolio colorbox widths
- Fix: Fixed responsive Toggles (double text in selected tab)
- Support for AIT Updater plugin
v1.16 May 27, 2015
- Updated: Ajax mail reply-to headers (Contact Form element)
- Updated: YouTube video embedding (Portfolio element)
v1.15 May 20, 2015
- Update: WooCommerce styles and responsive
- New: compatibility with Easy Admin plugin: Author role can edit only Post type
- New: compatibility with Easy Admin plugin: Current Author can see only his own posts
- Updated: TGM Plugin Activation class v2.4.2 - security update
- Updated: JavaScript datetime picker compatibility for Firefox (Countdown element)
v1.14 May 13, 2015
- Update: Time picker available for Count Down element
- Added: 4 new social icons for Font Awesome
- Fixed: Made "Activate map" button text translatable right after page load
v1.13 May 6, 2015
- Fixed: WP SEO by Yoast compatibility
- Update: Woocommerce 2.3.8 compatibility
- FixedFixed: Empty url in css 'background' property caused longer website load
- Update: Revolution Slider v4.6.92
v1.12 April 29, 2015
- Update: Updated all languages
v1.11 April 28, 2015
- Fixed: Missing custom post types from AIT Toolkit plugin
v1.10 April 27, 2015
- Fixed: AIT plugins are not activated on first theme install (problem with updated TGM-Plugin-Activation library)
v1.9 April 23, 2015
- New: Registration tab of Login Widget is available only if WordPress registrations are enabled
- New: Select default role for new registered users (Theme Options > Authors)
- Fixed: Woocommerce plugin blocked access to easy admin for non-administrators
- Fixed: Submenu in last-child of menu was not reachable on hover
- Fixed: php error in list layout of Posts Element
- Important security fix
v1.8 April 15, 2015
- Fixed: Header responsive on small resolution
v1.7 April 9, 2015
- Fixed: translations on "add new post" page
- Fix: Content Import - Optimization of fetching attachments from remote location
v1.6 April 1, 2015
- New: Added Turkish language (tr_TR)
- New: Font Awesome icons v4.3
- Update: Updated Russian language (ru_RU)
- Fix: WordPress 4.2 compatibility with new handling of shared terms - implemented split_shared_term hook
- Fix: Images with caption are not loading
v1.5 March 25, 2015
- Fix: Login screen custom css
- Fix: WooCommerce reviews not showing up
v1.3 March 11, 2015
- Added: validation to map input for latitude and longitude values
- Fixed: typography settings remember selected option on page refresh
- Updated all language files (mo/po files)
v1.2 February 28, 2015
- Fixed: url_fopen function not allowed
- Fixed: Strict Standards warning in demo importer report
- Fixed: some warnings and notices in posts/authors element
- Fixed: missing opensans italic font
v1.1 February 24, 2015
- Fixed: multiple posts on same address
- Updated: woocommerce 2.3.4 templates
- Fixed: main menu doesn't open on ios and windows phones

Ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

Πρώτο πολλαπλών γλωσσών WordPress θέματα με ολοκληρωμένο πολύγλωσσο σύστημα και γλώσσα μετάφρασεις. Μπορείτε να έχετε τον ιστοχώρο σας σε οποιαδήποτε γλώσσα ή να δημιουργήσετε ένα πολύγλωσσο δικτυακό τόπο σε πολλές γλώσσες. Θέμα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί απευθείας από το κουτί. Τα πάντα είναι ήδη μεταφρασμένα. Απλά πληκτρολογήστε το περιεχόμενο στη γλώσσα σας και είναι έτοιμο.

Φορτώνει…

Enhanced Multi-User Ability

WordPress provides multi-user ability by default, but it doesn't offer the right experience. We enhanced this ability and its features so the website can be used even as a magazine. There are more personalization options for the users (authors) so their own blog can look now exactly as they want.

See All Places Which Authors Write About

Google Map element will show all posts with address automatically and can filter them logically in accordance to page content.

Author’s Personalized Blog

Registered users have ability to customize their personal blogs. They can set their custom background of the page, they can write anything about themselves and put anything they want into their profile via WYSIWYG editor.

If author doesn’t have any posts yet, you can set a custom content for him as a welcome page and separated welcome content for public visitors.

Showcase Your Authors Easily

With Authors Element you can easily display all authors of your website including your admins. You can determine which ones will be displayed and you can set their order by name, count of posts, registration date or random. There are many other options for element with which you can enable or disable author’s background, avatar, posts count, bio and social icons. Authors can be displayed in box or list layout.

With Blog Authors Widget you can easily show any author in sidebars with some display options too.

Ανταποκρινόμενη Σχεδίαση

Το θέμα WordPress είναι 100% ανταποκρινόμενο και λειτουργεί τέλεια σε όλες τις συσκευές. Οι πελάτες μπορούν να αγοράζουν online χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητό υπολογιστή και σταθερή μονάδα. Ολόκληρη η ιστοσελίδα θα προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης αυτόματα. Το θέμα εξετάστηκε σε πολλά διαφορετικά σύγχρονα και επίσης παλαιότερα τηλέφωνα και tablet, όπως το iPhone, iPad και Android και Windows συσκευές.

Λειτουργεί σε όλες τις συσκευές

image

Ποιός το έκανε να συμβεί;

Αυτό το στοιχείο δημιουργήθηκε, αναπτυχθήκε και ετοιμάστηκε για σας από την παρακάτω ομάδα μεγάλων σχεδιαστών και προγραμματιστών:

Peter

Peter

Θέση: Προγραμματιστής Web
Peter

Peter

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής
DDJ

DDJ

Θέση: Ιδρυτής & Ανώτερος Σχεδιαστής

Και ακόμα περισσότερα καταπληκτικά χαρακτηριστικά

Κάθε θέμα περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία για το συγκεκριμένο τμήμα του. Πέρα από αυτό θα λαμβάνετε όλα τα καταπληκτικά πρότυπο και χαρακτηριστικά επιχειρησιακών γνωρισμάτων που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοναδικό Επιχειρησιακό Στοιχεία

Τα ακόλουθα Business Elements είναι διαθέσιμα για σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μόνο theme ή να γίνετε μέλος. Αυτά τα καθολικά στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι πολύ χρήσιμα για προσωπικές και εταιρικές ιστοσελίδες.

icon

Easy Slider

icon

Facebook

icon

Mixcloud

icon

Revolution Slider

icon

SoundCloud

icon

Twitter

icon

Άρθρα

icon

Βίντεο

icon

Διακόπτες

icon

Κανόνας

icon

Κείμενο

icon

Περιοχή widget

icon

Στήλες

icon

Σχόλια

icon

Τίτλος σελίδας

icon

Φόρμα Επικοινωνίας

icon

Χάρτες Google

icon

Χώροι προβολής

Όα τα θέματα είναι Responsive και λειτουργεί τέλεια σε κινητές συσκευές. Όλα τα θέματα μας έρχονται με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. Πίνακα διαχειρηση & Κατασκευαστής σελίδας είναι πλήρως μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες. Όλα τα θέματα υποστηρίζουν επίσης το WooCommerce plugin.

Περισσότερες λεπτομέρειες Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα χαρακτηριστικά

Εμπίστευση από καταπληκτικούς ανθρώπους

Χτίζουμε WordPress θέματα από το 2008. Δείτε τι λένε οι πελάτες μας για τα θέματα και μετά την υποστήριξη αγοράς.

Φορτώνει…

Έχετε μια προ-πώληση ερώτηση ή πρόταση;

Αισθανθείτε ελεύθεροι να μας γράψτε το σχόλιό σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your comments help us to improve our products and services so we keep recording them. We use the comment also for future reference. For further details please see our privacy policy

Άλλα WordPress Θέματα από το Χαρτοφυλάκιό μας

Φορτώνει…
Pre-sale Questions